Region Stockholms månadsrapport februari 2024

Region Stockholms resultat för perioden avviker positivt mot budget med 1 091 miljoner kronor. 

Redan i januari belastades resultatet med omräkning av koncernens pensionsskuld för inflation och bolagens diskonteringsränta på 3 938 miljoner kronor vilket huvudsakligen förklarar Region Stockholm resultat på -3 158 miljoner kronor.

Omräkningen av pensionsskulden var budgeterad för perioden. Några av de poster som påverkat positivt är lägre kostnader för pensioner, köpt hälso- och sjukvård och köpt trafik samt även lägre övriga kostnader inomfastighetsförvaltningen och regionstyrelsen. Hälso- och sjukvården har samlat ett resultat i nivå med budget.

Lägre statsbidrag och högre kostnader för bemanning vägs bland annat upp av lägre kostnader för externt köpt äldrevård än budgeterat. Inom kollektivtrafiken är resandet på motsvarande nivå som föregående år och biljettintäkterna är efter första två månaderna i nivå med budget. Kostnaderna är lägre än budgeterat främst för drift och underhåll samt för köpt trafik.

Prognos för 2024

Resultatprognos för helåret 2024 lämnas i och med tertialrapporteringen per april.

Månadsrapport februari 2024

Fler nyheter