Region Stockholms årsredovisning 2023

Region Stockholm redovisar ett resultat på -1011 miljoner kronor 2023, vilket är 2 445 miljoner kronor bättre än budget. Det framgår av Region Stockholms årsredovisning 2023 som har beslutats i regionfullmäktige.

Region Stockholm har fortsatt ett mycket tufft ekonomiskt läge likt övriga regioner i landet. Det negativa resultatet för 2023 beror i första hand på den höga inflationen som bland annat har inneburit ökade kostnader för personal och pensioner.

Den främsta förklaringen till den positiva avvikelsen är en ökning av samlade skatteintäkter med 2 826 miljoner kronor.

– Det rådande omvärldsläget med krig och hög inflation har ställt oss inför stora utmaningar. Precis som för övriga regioner i landet hade Region Stockholm ett tufft ekonomiskt läge under 2023. Och de ekonomiska förutsättningarna för 2024 är fortsatt ansträngda. Med tuffa prioriteringar har regionens ekonomi förstärkts under året vilket ger oss ett bättre utgångsläge för kommande budgetår, säger Aida Hadžialić, finansregionråd i Region Stockholm. 

– Under året har vi också med full kraft fortsatt att prioritera våra egna medarbetare och minskat andelen inhyrd personal, säger Aida Hadžialić.

Region Stockholm har under 2023 genomfört ett omfattande arbete med att minska kostnadsutvecklingen. Jämfört med 2022 har kostnaden för den inhyrda personalen inom hälso- och sjukvården minskat med 348 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 29 procent.  

I jämförelse med föregående år minskade dessutom regionens konsultkostnader med 44 miljoner kronor, vilket motsvarar fem procent. Det beror att Region Stockholm har arbetat med konsultväxling.

 Verksamhetens intäkter ökade med 975 miljoner kronor jämfört med budget. Det beror främst på ökade riktade statsbidrag till högre tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, högre ersättning för asyl, elstöd till företag samt ytterligare vaccinering.

Samtidigt ökade verksamhetens kostnader med 1 759 miljoner kronor jämfört med budget, vilket förklaras av en hög inflationen som lett till ökade personal- och pensionskostnader samt att kostnaden för köpt hälso- och sjukvård ökade med anledning av en ökad konsumtion inom vårdval, högre kostnader för externt köpt prehospital vård samt äldresjukvård.

Den samlade bedömningen är att Region Stockholm uppnår en god ekonomisk hushållning 2023 då en majoritet av inriktningsmålen uppnåddes eller uppnåddes delvis.

Händelser under 2023

Rysslands krig mot Ukraina fortsatte att prägla året. Region Stockholm har därför fortsatt med sina stödinsatser. Dessa innefattar bland annat donationer av fordon, sjukvårdsmaterial och medicinsk utrustning, men också stöd till de som flytt från Ukraina och nu bor i Stockholm. Samtidigt har Region Stockholm förstärkt arbetet med civil beredskap med anledning av det rådande säkerhetsläget. Det handlar bland annat samverkansövningar, kompetenshöjande insatser och förstärkt IT-säkerhet.

Även klimatkrisen fortsatte under 2023 att påverka Region Stockholms arbete. Den blir alltmer akut och behovet av att hela samhället ställer om är tydligt. Region Stockholm har under året fortsatt med det regiongemensamma hållbarhetsarbetet genom att ta ett beslut om nya riktlinjer för hållbarhet samt en förstärkt klimatredovisning.

Under 2023 fick Region Stockholm fem nya tillstånd för högspecialiserad vård. Dessa berör resttillstånd efter polio, tarmrehabilitering av barn, avancerad bäckenkirurgi, svåra hudsymtom och vård vid tarmsvikt hos vuxna.

Regionfullmäktige fastställde under året en uppdaterad epidemi- och pandemiberedskapsplan. Den nya planen innehåller bland annat beskrivningar om planering för vaccination, smittspårning, provtagning och diagnostik under en pandemi.

I november 2023 beslutade trafiknämnden och MTR gemensamt att avsluta pendeltågsuppdraget i förtid eftersom leveranserna sedan ett drygt år inte nått förväntade nivåer. Sedan den 3 mars 2024 är det i stället SJ som har ansvar för pendeltågen.

Region Stockholm fick under 2023 flera utmärkelser. Bland annat rankades Karolinska universitetssjukhuset som det sjätte bästa sjukhuset i världen och det högst rankande i Europa, enligt en årlig rankning av tidskriften Newsweek. Stockholms kollektivtrafiksystem rankades också som den tredje bästa i världen enligt en global rapport från den amerikanska konsultfirman Oliver Wyman och University of California, Berkeley. Dessutom kom patientnämndens förvaltning på första plats i tävlingen Great place to work.

I mars 2024 beslutade regionfullmäktige om förslaget för förenklad styrning av sjukhusvården i egen regi samt av regionens ambulansbolag AISAB. Det är ett resultat av den parlamentariska utredning som tillsattes genom ett uppdrag i budget 2023. Beslutet innebär att akutsjukhusen inte längre ska vara aktiebolag utan övergå till att bli egna förvaltningar under en nyinrättad nämnd.

Hälso- och sjukvård

Läget i vården under 2023 var mer stabilt än under de närmast föregående åren. Året både började och slutade med virus som influensa, covid-19 och RS i omlopp och en ökad belastning inom flera verksamheter. Dock var den lägre än året innan.

Under året fortsatte Region Stockholm sitt arbete med att skapa en behovsstyrd hälso- och sjukvård. En del av detta arbete är omställningsplanen för att avveckla och revidera vårdvalen.

Besöken i öppenvården och antal vårdtillfällen i slutenvården ökade under 2023 jämfört med året innan. Detta med anledning av att Region Stockholms invånare blir fler och att andelen äldre över 75 år ökar.

Även användandet av e-tjänsterna på 1177.se fortsatte att öka under året. Totalt ökade antalet avslutade ärenden med 18 procent.

Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården uppgick för året till -2 306 miljoner kronor. Det är ett underskott på -2 605 miljoner kronor jämfört med budget. Den främsta orsaken är en hög inflation, höga personal- och pensionskostnader samt höga kostnader för köpt hälso- och sjukvård.

Kollektivtrafik

Det har under året skett en viss fortsatt återhämtning av resandet som i slutet av året låg på en nivå motsvarande 82 procent av ett normalår. Distansarbete och nya beteenden efter pandemin bidrar till minskat resande med kollektivtrafik. Under året har arbetet med att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken fortsatt.

Region Stockholm har under året också genomfört insatser för att förbättra och stabilisera realtidsinformationen till resenärerna. Det innebär att trafikinformationssystemen klarar en betydligt högre belastning än tidigare.

Dessutom har flera aktiviteter för att förbättra tryggheten i kollektivtrafiken genomförts under året. Till exempel pågår ett projekt som ska öka kvinnors trygghet genom trygghetsinformationstavlor och så kallade medtittarmonitorer på stationerna.

Region Stockholm har också infört ett nytt, modernt biljettsystem där resenärerna kan köpa biljett med mobil, betalkort, direkt på nätet eller via ombud och servicedisk. Det går också att välja att blippa biljetten med mobilen eller med det nya gröna SL-kortet.

Under året har trafiknämnden även påbörjat en utredning av hur framtida biljettsortiment och taxor kan utvecklas och förändras. Syftet är att öka kollektivtrafikens attraktivitet samt dess tillgänglighet för studenter, barn, ungdomar och pensionärer.

Under 2023 var pendeltågstrafiken utsatt för stora störningar. Orsaken till problemen var en omfattande brist på tillgängliga lokförare samt brister i fordonsunderhållet. I mitten av april utbröt en strejk bland ett antal lokförare hos MTR på grund av beslutet att varje tåg inte längre skulle bemannas med en tågvärd. Från och med den 3 mars 2024 kommer SJ att ta över som operatör, med ett avtal som sträcker sig över två år. Detta innebär en framtidssäkrad pendeltågstrafik, även om det kommer att dröja innan trafiken kan köras med full kapacitet.

Regional utveckling

Region Stockholms arbete med regional fysisk planering och regionalt tillväxtarbete i Stockholms län tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Under året har Region Stockholm arbetat med att växla upp det regionala utvecklingsarbetet tillsammans med bland annat kommunerna.

Ett arbete med att ta fram handlingsplaner gällande de regionala stadskärnorna har påbörjats under året. Region Stockholm tar också fram en förstudie som ska undersöka hur en samverkansplattform kan utformas för att lösa den akuta bostadsbristen.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län har Region Stockholm bildat Regionalt Elförsörjningsforum Stockholms län (REST). En fördjupad lägesbild för kapaciteten i länets elnät har tagits fram.

Under 2023 genomfördes förhandlingar om två regionala cykelstråk. De har resulterat i två intentionsförklaringar som ska snabba på en effektiv utbyggnad av det regionala cykelnätet. Dessutom har Region Stockholm tagit fram ett cykelbokslut som följer upp genomförandet av den regionala cykelplanen.

Regionstyrelsen har under 2023 inrättat ett tillväxt- och näringslivsråd som samlar regionala näringslivsaktörer.

Över 400 chefer, politiker, styrelseledamöter och experter deltog vid evenemanget Framtidsdagen.

Kultur

Region Stockholm främjar kultur i Stockholmsregionen genom att erbjuda ekonomiskt stöd till kulturaktörer. Pengarna går bland annat till produktionsplatser, centrumbildningar och olika former av producerande verksamheter. Stödet finansierar även arbetstillfällen för kulturutövare.

Av totalt 90 aktörer som har fått kulturstöd har 89 svarat att de anser att Region Stockholms ekonomiska kulturstöd bidrar till kulturupplevelser för länets invånare.

Forskning och innovation

Det pågår omfattande klinisk forskning på sjukhusen och antalet pågående kliniska studier har ökat under 2023. Antalet mäts vid Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus, och Capio S:t Görans sjukhus. 

Under 2023 hade regionstyrelsen i uppdrag att undersöka hur primärvårdens andel av forskningsmedlen kan utökas och hur forskningen inom hälso- och sjukvården kan stärkas. Uppdraget, som har lett till en satsning på 5,3 miljoner kronor, kommer att genomföras och utvärderas under 2024.

Hållbarhet

Region Stockholms utsläpp av växthusgaser var 163 000 ton koldioxidekvivalenter år 2023. Det är en minskning med 20 procent jämfört med basåret 2019.

Under 2023 har Region Stockholm genomfört åtgärder för att minska verksamhetens indirekta utsläpp av växthusgaser kopplade till användningen av varor och tjänster, så kallade konsumtionsbaserade utsläpp. Detta har bland annat bidragit till att minska andelen textilsvinn inom sjukvårdsverksamheterna, och till att öka sorterings- och återvinningsgraden.

Med hjälp av hållbarhetskrav i upphandling och i samarbete med andra aktörer har Region Stockholm främjat mer miljövänliga material och produkter under 2023. Det handlar om allt från bygg- och anläggningsprojekt till verksamhetsmaterial.

Under 2023 har Region Stockholm prioriterat kompetenshöjande insatser inom social hållbarhet och folkhälsa. Det handlar till exempel om insatser för att stärka barnrättsperspektivet och förbättra hälsan inom hbtqi-gruppen och nationella minoriteter.

God och hållbar arbetsgivare

Inför 2023 avsatte regionstyrelsen totalt 300 miljoner kronor för satsningar på den långsiktiga kompetensförsörjningen, varav 270 miljoner kronor användes. Pengarna har bland annat använts till bibehållen lön för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Under 2023 utbildade sig drygt 700 medarbetare till specialistsjuksköterska eller barnmorska på heltid eller deltid med bibehållen lön.

Varje år genomför Region Stockholm en regiongemensam medarbetarenkät. Under 2023 har resultatet förbättrats för samtliga indexområden för hållbart medarbetarengagemang. Dessa är motivation, ledarskap och styrning.

Läs hela årsredovisningen här

Fler nyheter