Enhetlig akutvård för sepsis på samtliga sjukhus

Sepsis innebär att en infektion gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Tillståndet är livshotande. Nu finns ett enhetligt sätt att ta hand om drabbade patienter på samtliga akutsjukhus i länet. 

Varje år drabbas fler än 50 000 personer i Sverige av sepsis. Av dessa dör 15–20 procent i ett förlopp som kan gå mycket fort. Alla kan drabbas av sepsis, men äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar löper störst risk.

Vid sepsis, som tidigare kallades blodförgiftning, har kroppens organ försämrats kraftigt i sin funktion på grund av en infektion. Alla akutsjukhus i länet arbetar nu med samma typ av omhändertagande av patienter med befarad sepsis. Det betyder att patienter kan upptäckas och få optimal behandling på ett tidigt stadium.

Patienter med misstänkt sepsis screenas direkt när de kommer in till akuten. Har patienten en allvarlig infektion och organsvikt enligt akutmottagningens generella prioriteringsverktyg, aktiveras ett sepsislarm.  Det innebär att ett akutteam i samråd med infektions- och intensivvårdsläkare gör en bedömning och tar beslut om bästa möjliga behandling. 

Att alla akutsjukhus har ett enhetligt sätt att ta hand om patienter med misstänkt sepsis är ett exempel på regionens arbete med kunskapsstyrning, det vill säga att vårdens professioner systematiskt arbetar för att införa nya arbetssätt baserade på bästa tillgängliga kunskap.

- Sepsislarmet är ett gott exempel på hur vi arbetar med förbättringsarbete i Region Stockholm och hur systemet för kunskapsstyrning kan bidra till att patienter får en mer jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, säger Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.

Algoritm räknar ut patientens organfunktion

I systemet för vårddokumentation, TakeCare, finns nu även en algoritm som automatiskt räknar ut patientens organfunktion utifrån inmatade data, enligt det internationella mätverktyget SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). Något som tidigare gjordes manuellt. Genom kombinationen infektion + SOFA-ökning fastställs att en patient har sepsis, vilket enligt Socialstyrelsen bör medföra att patienten får en särskild kod för sepsis vid utskrivningen. Hittills har koden för sepsis varit underrapporterad, delvis på grund av svårigheter att beräkna SOFA.

- En korrekt kodning av sepsis är viktig för att omfattningen av sepsisproblematiken ska bli tillförlitlig i nationell statistik och för att möjliggöra forskning och utveckling inom sepsisområdet, säger Kristoffer Strålin, överläkare i infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande för regionalt programområde infektionssjukdomar.

Sepsislarm och korrekt diagnossättning delar av vårdförlopp sepsis

Sepsislarm och korrekt diagnossättning ingår i det personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för sepsis som tagits fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, för att införas i alla regioner.

I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har arbetet med att införa vårdförlopp sepsis letts av de regionala programområdena för akut vård och infektionssjukdomar i nära samverkan med representanter för varje akutsjukhus.

Om vårdförlopp sepsis

 Om kunskapsstyrning i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter