Bidrag till insatser för personer med funktionsnedsättningar

Regionstyrelsen beviljar 43 organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning bidrag till intressepolitisk verksamhet. Pengarna ska gå till att sprida kunskap om funktionsnedsättningar till enskilda, organisationer och myndigheter. 

Som en del av Region Stockholms arbete med social hållbarhet delar regionstyrelsen varje år ut intressepolitiska bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

I år inkom 60 ansökningar varav 43 beviljades bidrag. Totalt får organisationerna dela på drygt 56 miljoner kronor.

Organisationernas intressepolitiska verksamhet handlar om att dela kunskap och erfarenheter om funktionsnedsättningar till personer utanför den egna organisationen. Det kan till exempel innebära att arbeta med att öka delaktighet och tillgänglighet eller att ta fram information om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.

– Det skapar förutsättningar för god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar. Genom sitt arbete förmedlar organisationerna kunskap till Region Stockholm samt till enskilda, organisationer, myndigheter och samhället i stort, säger Helena Hjertstrand Sandberg, enhetschef för social hållbarhet i Region Stockholm.

För att få en likvärdig bedömning och en lättillgänglig ansöknings- och handläggningsprocess gjorde Region Stockholm om bidragsansökan för år 2024. Numera sker den digitalt via en webbaserad applikation.

– Vi kommer att fortsätta att utveckla applikationen så att den ska bli ännu mer tillgänglig, säger Helena Hjertstrand Sandberg.

Några av de organisationer som beviljats bidrag 2024 är:

  • RBU i Stockholms län som arbetar med att motverka de rörelsehinder som barn och unga med funktionsnedsättningar möter. Organisationen bedriver sitt arbete genom bland annat informationskampanjer och Region Stockholms samverkansråd.
  • RG Aktiv Rehabilitering som arbetar med att förbättra ryggmärgsskadade personers livskvalitet, både fysiskt och psykiskt. Organisationen genomför utbildningar och sprider information och är ett komplement till Region Stockholms eget arbete med denna målgrupp.
  • OCD-föreningen Stockholm som arbetar för att förbättra livskvaliteten och motverka funktionshinder för personer med tvångssyndrom. Detta genom att nyttja olika kommunikationskanaler för att skapa en större medvetenhet och kunskap om dessa personers funktionsnedsättningar.

Mer om bidragen

Bidragen ska användas till löner, lokalhyra och administration för att utföra intressepolitiskt arbete. Organisationerna ska arbeta intressepolitiskt inom något av Region Stockholms områden eller med övrigt tillgänglighetsarbete samt stödja Region Stockholms arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Fler nyheter