Urfolket samernas nationaldag firades den 6 februari

Region Stockholm firar samernas nationaldag genom att flagga med den samiska flaggan på landstingstomten.

Sápmi är samernas ursprungsområde, ett landområde som idag löper över Norge, Sverige, Finland och Ryssland. I Sverige beräknas att det finns mellan 20 000 och 35 000 samer, boende över hela landet.  

Region Stockholm ska främja den samiska kulturen och språket

Från och med den 1 februari 2019 är Region Stockholm förvaltningsområde för samiska. Det innebär att Region Stockholm har en särskild lagstadgad skyldighet att underlätta för den samiska befolkningen att hålla sitt språk och sin kultur vid liv. Det görs bland annat genom att erbjuda nyblivna föräldrar ett samiskt språkpaket via BVC samt genom att erbjuda regionens sjukhusbibliotek samisk barnlitteratur.

Region Stockholm är det sydligaste förvaltningsområdet för det samiska språket. Språket är uppdelat i tre huvudsakliga delar med ett flertal dialekter, där de språkliga skillnaderna kan liknas de mellan svenska och isländska.

Eftersom okunskap om den samiska kulturen och osynlighet är ett problem som upplevs av samerna, har regionen också ett ansvar att uppmärksamma och upplysa kring det samiska. Det görs bland annat genom kompetenshöjande insatser i verksamheterna. Kännedom om samernas rättigheter, förutsättningar och behov möjliggör en förståelse om den samiska kulturen.

Kulturnämnden i Region Stockholm ger årligen ett verksamhetsstöd på 650 000 kronor till Sameföreningen i Stockholm. Kulturnämnden ger även kontinuerligt olika projektstöd till aktörer som på olika sätt visar och eller är en del av den samiska kulturen.  

Lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket

Sedan den 1 mars 2022 är regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter, enligt lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket, skyldiga att konsultera företrädare för det samiska folket innan beslut fattas som kan få särskild betydelse för samerna. Med det avses ärenden som kan få direkt inverkan på samernas språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk.

Konsultationsskyldigheten kommer att gälla även för regioner och kommuner från och med den 1 mars 2024. För regionernas del kan den nya konsultationsordningen exempelvis bli aktuell vid vissa beslut om hälso- och sjukvård som riktar sig till samer eller vid framtagandet av vissa föreskrifter. Konsultationsordningen är ett steg i att säkerställa det samiska folkets rätt att delta i beslutsprocesser och främja samernas inflytande i frågor som rör dem.  

Tips på vidare läsning och kunskap

Region Stockholm har undersökt samernas erfarenheter av hälso- och sjukvård, hur vårdbehoven ser ut och hur väl dessa behov möts upp. Detta har sammanfattats i rapporten "Att vara same i storstad".

Läs rapporten om att vara same i storstad

 

Fler nyheter