Region Stockholm säger upp avtal med Svea Vaccin

Region Stockholm säger med omedelbar verkan upp avtal med Svea Vaccin då allvarliga brister i företagets hantering av vaccinering framkommit. 

Svea Vaccin har inom Vårdval vaccination haft avtal med Region Stockholm att utföra vaccinationer gällande covid-19, pneumokocker och säsongsinfluensa. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen påbörjade i januari 2024 en granskning av Svea Vaccin AB. Förvaltningen har bland annat utvärderat rapporteringsmönster i journalsystem, begärt in utbildningsbevis och fört en dialog med Svea Vaccin. 

Region Stockholm kan konstatera att Svea Vaccin endast i drygt hälften av alla fall kunnat styrka att personalen har rätt kompetens för att ordinera och vaccinera. Det är också vanligt förekommande att personal signerar annan personals ordinationer/vaccinationer. Flera ur personalen har enligt rapporteringar i systemet Vaccinera vaccinerat patienter på fler än en av vårdgivarens vaccinationsmottagningar runt om i regionen vid i princip samma tidpunkt. En rimlig förklaring till varför så skett har inte kunnat ges.  

Utredningen visar därmed att Svea Vaccin väsentligt åsidosatt skyldigheter som följer av avtalet med Region Stockholm. Allvarliga risker för patientsäkerhet har framkommit, till exempel på grund av bristande kompetens. Vårdgivaren har också åsidosatt bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter. Alla regionens avtal med Svea Vaccin sägs upp med omedelbar verkan.

Fler nyheter