Region Stockholm har 300 barnrättsombud

Barn och unga har rätt att få ge synpunkter i frågor som rör deras hälso- och sjukvård. I Region Stockholm finns nu cirka 300 utbildade barnrättsombud som ser till att barnkonventionen efterlevs.

Foto på Marie-Louise och Malin som jobbar som barnrättsombud. De är klädda i sjukhuskläder och ler in i kameran.
Marie-Louise Kågström och Malin Terning är barnrättsombud på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Foto: Torkel Ekqvist.

Barnkonventionen är sedan 2020 lag i Sverige. Den lägger grunden för barns och ungas rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet när andra lagar inte räcker till.

I Region Stockholm finns därför ungefär 300 utbildade barnrättsombud som, utifrån skrivelserna i barnkonventionen, ser till att barns och ungas rättigheter uppfylls i kontakten med hälso- och sjukvården.

– Hälso- och sjukvården blir tryggare och säkrare för barn och unga tack vare det systematiska arbetet som barnrättsombuden utför. Det resulterar i att vården blir barncentrerad, miljöerna barnvänliga och det ger ett stärkt bemötande av barn som patienter och närstående, säger Malin Terning som är vårdenhetschef på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och ett av Region Stockholms barnrättsombud.

– Som barnrättsombud handlar det om att vara en trygg vuxen för barnen och se till att de får en så positiv upplevelse som möjligt när det vistas i en ny miljö som oftast inte är så rolig.

Barnrättsombudens uppgift är att värna om barnets perspektiv och delaktighet, inspirera och stödja kollegor i barnrättsfrågor, stötta ansvarig chef i frågor som rör barns rättigheter och initiera barnkonsekvensanalyser. Dessa analyser ska lyfta fram barnens rättigheter och ska användas inför förändringar och beslut som rör dem.

– Barnkonventionen ska genomsyra hela vårt arbetssätt. Vid större förändringar ska vi se till barns rättigheter tillgodoses både när det gäller de enskilda barnen och barn i stort. Alla barn kanske inte känner till sina rättigheter och därför är det jätteviktigt att vi informerar dem, säger Marie-Louise Kågström, även hon vårdenhetschef på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och ett av Region Stockholms barnrättsombud.

Viktigt med barnrätt inom vuxensjukvården

Malin Terning och Marie-Louise Kågström framhåller att Region Stockholms  verksamheter ligger långt fram i arbetet med barnrätt inom barnsjukvården, men att det även är viktigt att tänka på inom vuxensjukvården.

– Barnrättsombuden arbetar både för barn som är patienter och för barn som är anhöriga till patienter. Därför är det väldigt viktigt att ha med barnrättsperspektivet även när man arbetar med sjukvård för vuxna. Det arbetet behöver vi utveckla och vi som barnrättsombud har ett ansvar i att sprida kunskap, säger Malin Terning.

För att barnens upplevelse inom hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt genomför barnrättsombuden på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset regelbundet så kallade trygghetsvandringar. Dessa innebär att ombuden går runt på sjukhuset med barnen och ungdomarna för att se vad de tycker om miljön.

– På våra trygghetsvandringar får barnen komma med synpunkter om vad de tycker kan förbättras i våra lokaler. Vi har märkt att vi med små enkla medel kan göra att de känner sig mer välkomna och trygga i miljön, säger Marie-Louise Kågström.  

Fler nyheter