Förenklad styrning föreslås för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård

För att förenkla styrningen av den vård som drivs i Region Stockholms regi och för att stärka samverkan mellan akutsjukhusen föreslår Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet flera förändringar. De akutsjukhus som idag är aktiebolag föreslås i stället bli förvaltningar under en ny nämnd. Även bolaget Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) föreslås bli förvaltning, men med en senarelagd tidplan. Omställningen från bolag till förvaltning innebär förenklingar och ökad tydlighet i styrningen. Ärendet kommer att behandlas av regionstyrelsen den 20 februari.

De akutsjukhus som omfattas av förslaget är Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus. Enligt förslaget ska de tillhöra den nämnd som föreslås bildas, akutsjukhusnämnden. Vidare föreslås att Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) avbolagiseras och underställs en egen nämnd, ambulanssjukvårdsnämnden, AISAB. Verksamheterna behåller sina varumärken.  

Det var i februari 2023 som regionstyrelsen tillsatte en parlamentarisk utredning för att utveckla styrningen av hälso- och sjukvården som Region Stockholm driver i egen regi. Syftet var att förenkla styrningen, förbättra nyttjandet av gemensamma resurser och att stärka samverkan mellan verksamheterna. Utredningen har genomförts i samverkan av berörda verksamheter, fackliga organisationer och andra intressenter. 

Förändringen som nu föreslås ska skapa bättre förutsättningar för hur vården styrs, att ansvar och roller blir tydligare och göra det möjligt att öka samordning och samarbete så att vårdens resurser används bättre. 

Idag förekommer motstridiga styrsignaler och förslaget innebär en förenklad process för hur Region Stockholms egna vårdgivare får sina uppdrag. Hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden föreslås fortsatt ha systemansvaret för hela hälso- och sjukvården. I det ingår att beställa den vård som behövs och följa upp alla vårdgivare. Dessa två nämnder styr idag den egenägda vården via omfattande avtal. Med förslaget sker en förenkling då uppdragen beslutas i Region Stockholms budget i stället för via avtal. Denna förändring genomförs 2026. Detta tydliggör att verksamheterna agerar på uppdrag av regionfullmäktige. Inom de områden som omfattas av vårdval enligt lagen om valfrihet, LOV, kommer dock avtal fortsatt att gälla. Detta för att vårdgivarnämnderna ska behandlas på samma sätt som privata vårdgivare.  

Att all egenägd vård utförs av nämnder och förvaltningar bedöms även kunna leda till att administrationen kan minska och transparensen öka. Förändringen innebär att den egenägda sjukvården tillsammans fungerar som en enda vårdgivare och arbetsgivare. Det underlättar exempelvis åtkomst till patientinformation och ger nya möjligheter att arbeta med personalstrategiska frågor. 

Den nya organisationen för akutsjukhusen förbereds under 2024 och kommer att vara på plats den 1 januari 2025. Förändringen som gäller AISAB väntas träda i kraft 1 januari 2026. Tidplanen för AISAB är senarelagd på grund av redan pågående verksamhetsförändring. 

Ärendet kommer att behandlas i regionstyrelsen den 20 februari och i regionfullmäktige i mars. 

Fakta om utredningen 

Den parlamentariska utredningen var ett uppdrag till regionstyrelsen i Region Stockholms budget för 2023. I den parlamentariska arbetsgruppen har representanter från alla politiska partier löpande fått information om utredningsarbetet.  

Utredningsarbetet har förankrats med ledningsgrupperna inom Region Stockholm, fackliga organisationer och samverkansgrupper. 

I en delrapport identifierades utmaningar och problem med dagens styrning och presenterades förslag på hur styrningen kan utvecklas. Delrapporten remitterades till berörda verksamheter och 20 olika organisationer valde att skicka in remissvar.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter