Fjolåret tufft för Stockholmsregionen visar ny rapport

Minskat bostadsbyggande, rekordhögt antal konkurser och färre som reser kollektivt efter pandemin. 2023 var på många sätt ett tufft år för Stockholmsregionen, men det finns ljusglimtar.

Region Stockholms mål i den regionala utvecklingsplanen, RUFS, är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion år 2050. Varje år följs utvecklingen mot det målet upp inom prioriterade områden.    

- Generellt kan konstateras att följdverkningarna av pandemin med bland annat hög inflation samt en orolig omvärld fortsatte att påverka Stockholmsregionen, säger Anton Västberg, Utvecklingsdirektör, Region Stockholm.   

Negativ utveckling

Antalet påbörjade bostäder minskade under de tre första kvartalen 2023 med 50 procent, vilket är långt ifrån målet. I kollektivtrafiken saknas omkring 15–20 procent av resenärerna efter pandemin och punktligheten på järnvägen har varit låg. Utsläppen har ökat och i näringslivet har konkurserna nått nya högstanivåer. Regioninvånarna har en dyster framtidssyn samtidigt som det finns stora skillnader inom regionen vad gäller exempelvis skolresultat och folkhälsa. 

Positiv utveckling

Invånarna i länet är friskare och medellivslängden har ökat. Sysselsättningen har varit på en hög nivå och en större andel utrikesfödda är i sysselsättning. Långtidsarbetslösheten har gått ner och inom transportsektorn pågår en omställning mot en mer elektrifierad transportflotta. Under året har flera initiativ tagits för att minska utsläppen i regionen, bland annat inom bygg- och anläggningssektorn.

Internationell ställning 

Stockholmsregionen ligger bra till och är en förbild internationellt när det gäller exempelvis hållbarhet och innovation. Regionen har tappat placeringar i internationella index senaste åren, men har sammantaget i princip behållit position jämfört med liknande storstadsregioner utifrån flera områden såsom utbildning, hälsa och arbetsmarknad.

Sex nyckelområden för framtida fokus

Region Stockholm identifierar sammantaget sex områden som kommer behöva prioriteras av en samlad Stockholmsregion för att önskad målsättning ska kunna uppnås:

  • Klimatomställning
  • Minskning av regionala skillnader
  • Förbättrad kompetensförsörjning
  • Bättre bostadsförsörjning
  • Robustare transportsystem
  • Säkrad energiförsörjning för ökad elektrifiering

Läs mer om Läget i regionen 2023

Fler nyheter