Bra betyg till vårdcentraler i Region Stockholm

Vårdcentralerna i Region Stockholm får bra betyg i 2023 års nationella patientenkät. Ungefär 80 procent av de tillfrågade har haft en bra helhetsupplevelse i vården. 

Den nationella patientenkäten (NPE) för 2023 gällande patientens upplevelse av primärvården har presenterats. Uppföljningen sker vartannat år och samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Enkäten undersöker sju olika områden och tar bland annat upp frågor om tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

Bland patienter som träffat en sjuksköterska på vårdcentralen upplever 87,8 procent att de fått ett bra bemötande och 83,8 procent upplever en god tillgänglighet. Som helhet var patienterna också nöjda med sitt besök på vårdcentralen – 83,9 procent gav ett gott helhetsbetyg. Det innebär att Region Stockholms resultat ligger i nivå med övriga regioner i landet.

För patienter som träffat en läkare på vårdcentralen svarade 85,2 procent att de fått ett bra bemötande och 81,9 procent var nöjda med tillgängligheten. Även vad gäller läkarbesök ligger Region Stockholm i nivå med övriga regioner. På ett område, kontinuitet och koordinering, hade Region Stockholm ett något högre resultat än övriga regioner – 73,8 procent jämfört med nationella genomsnittet på 71 procent. 

Patienter som träffar läkare via distansbesök är mer nöjda med kontinuitet och koordinering samt information och kunskap. Patienter som gör ett fysiskt besök var å andra sidan mer nöjda med helhetsintrycket, grad av delaktighet och involvering, respekt och bemötande samt tillgänglighet.

Män är överlag mer nöjda än kvinnor, men skillnaderna mellan män och kvinnors upplevelser är mindre när vårdbesöket sker på distans. Åldern spelar också roll – ju äldre desto nöjdare.  

Patientenkäten genomfördes under hösten 2023. Patienter som genomförde ett läkar- eller sjuksköterskebesök under september månad ingick i urvalet. Både fysiska och distansbesök ingick i undersökningen. Drygt 39 000 stockholmare delade med sig av sina upplevelser av primärvården.

Här kan du läsa hela rapporten (på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats)

Fler nyheter