Stärkt samarbete för ett tryggare Stockholm

Region Stockholm och Polisregion Stockholm stärker samarbetet kring otrygga platser, psykisk ohälsa, särskilt utsatta individer och systemhotande brottslighet.

I dag, torsdag den 11 januari, skrev Region Stockholm och Polisregion Stockholm under en samverkansöverenskommelse för att stärka det gemensamma säkerhets-, trygghets- och brottsförebyggande arbetet.
Målet med samverkansöverenskommelsen är att säkerhet och trygghet ska öka för de som bor, vistas eller arbetar i Stockholms län och att den faktiska brottsligheten ska minska.

Prioriterade områden

I överenskommelsen har man beslutat om fyra områden där samverkan på en regional nivå är särskilt viktigt, fokus kommer att ligga på:

Otrygga platser

Gemensamma insatser från flera samhällsaktörer krävs på platser med öppen droghandel och andra ordningsstörningar. Otrygga och brottsutsatta platser löper risk att förlora service och näringsliv, och kriminell närvaro skapar en arena för nyrekrytering till kriminella gäng.

Psykisk ohälsa

Det är viktigt att Region Stockholm och Polisregion Stockholm tillsammans jobbar för att fånga upp individer i riskzon i ett tidigt skede. Inom samverkansöverenskommelsen ska kunskaps- och informationsdelning mellan organisationerna vidareutvecklas.  

Brott mot välfärdssystemen

För att stoppa välfärdsbrott krävs ett myndighetsgemensamt arbete.Om staten hittills varit det huvudsakliga målet för oseriösa aktörer angrips nu även kommuner och regioners välfärdsutbetalningar, exempelvis till vårdcentraler och andra vårdgivare. Andra riskområden är förskrivning av läkemedel som kan användas till narkotikahandel eller doping och utfärdande av intyg där brott begås mot andra utbetalande myndigheter.

Särskilt utsatta brottsoffer

Ett gemensamt arbete med både ett brottsoffer- och gärningsmannaperspektiv med fokus på förebyggande och trygghetsskapande insatser ska stärkas. Det kan handla om brott mot sårbara individer såsom äldre personer som utsätts för bedrägerier, personer utsatta för hedersrelaterat våld och unga som utsätts för våld eller hot om våld. Det kan även handla om brott mot kvinnor som reser ensamma i kollektivtrafiken och hemlösa.  Brott mot personer utifrån deras etnicitet, nationalitet, funktionsvariation, kön, religion eller sexuella läggning.

 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter