Nio miljoner i extra stöd till studieförbunden i Stockholms län

Det pågående ekonomiska läget med ökade kostnader har stor påverkan på länets aktörer inom kultur, föreningsliv och folkbildning. Nu fördelar Region Stockholm ett extra stöd om nio miljoner riktat till nio studieförbund i länet för att underlätta den ekonomiska situationen.  

Det ekonomiska läget för länets studieförbund är ansträngt. Flera aktörer vittnar om minskade sidointäkter från kurser och konferenser. Utöver det har regeringen inför 2024 aviserat om besparingar på det statliga stödet till studieförbunden. Kulturnämnden i Region Stockholm har därför beslutat om ett tillfälligt utökat stöd för att underlätta aktörernas ekonomiska situation. 

Det tillfälliga stödet uppgår till nio miljoner kronor, vilket var det överskott som kulturförvaltningens resultat för 2023 landade i på grund av olika processer såsom vakanser och försenade leveranser.  

Behoven hos samtliga stödmottagare är stora, men beslutet att rikta stödet till studieförbunden grundar sig i att kulturnämnden har i uppdrag av regionfullmäktige att göra en översyn av hur folkbildningens förutsättningar i länet kan stärkas.  

Region Stockholms stöd till folkbildningen 

Region Stockholm är en viktig finansiär till folkbildningen i länet. Stödet består av tre delar: 

 • Ekonomiskt stöd till rörelsefolkhögskolorna i länet 
 • Mobilitetsstödet till länsinvånare som studerar i annat län  
 • Stödet till samtliga 10 studieförbund på distriktsnivå 

Det samlade stödet till folkbildningen uppgick till 102 500 000 kronor, vilket utgör 17,7 % av Kulturnämndens totala budget. 

Fördelning av extra stöd 2023 

Det extra stödet fördelas till studieförbunden enligt nedan. Fördelningen sker proportionellt i förhållande till 2023 års beslut. 

 • ABF Distriktet i Stockholmsregionen: 2 831 791 kronor 
 • Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Stockholms universitet: 534 953 kronor 
 • Kulturens Bildningsverksamhet: 298 561 kronor
 • Medborgarskolan Stockholmsregionen: 417 118 kronor
 • NBV Öst:  372 684 kronor
 • Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland: 1 128 252 kronor
 • Studiefrämjandet Stockholms län: 1 275 557 kronor
 • Studieförbundet Bilda Öst: 937 394 kronor
 • Studieförbundet Vuxenskolan Stockholmsdistriktet: 1 203 691 kronor

Kulturens bildningsverksamhet har under hösten aviserat att de kommer att avveckla sin verksamhet. Det extra stödet ska inriktas på kostnader kopplade till att avsluta verksamheten. 

Ett av studieförbunden, Ibn Rushd, står under granskning av Folkbildningsrådet som begärt in en reviderad handlingsplan. Kulturnämnden har därför beslutat att Ibn Rushd inte omfattas av det extra stödet samt att en fördjupad granskning ska genomföras av förbundet på distriktsnivå. 

Fler nyheter