Personer med funktionsnedsättning saknar jämlika livsvillkor

Drygt 2 procent av befolkningen i Stockholms län har en omfattande funktionsnedsättning. Det visar en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. I rapporten undersöks livsvillkoren för personer med omfattande funktionsnedsättningar i Stockholms län.

Det är första gången som en kartläggning görs av hur stor gruppen är, liksom gruppens ekonomiska villkor och antalet kontakter med vården.

Gruppen med omfattande funktionsnedsättning definieras i rapporten som personer som beviljats insatser och ersättning vid sin funktionsnedsättning.

Fler vårdkontakter

Resultatet visar att gruppen har fler vårdkontakter och sämre levnadsstandard än övriga befolkningen, bland annat i form av lägre inkomst och kortare utbildning.

Gruppen med omfattande funktionsnedsättning utgör 2,2 procent av Stockholms läns befolkning, visar undersökningen. Bland barn och unga är andelen 4,1 procent och pojkar är överrepresenterade.

Personer med en omfattande funktionsnedsättning har påtagligt sämre ekonomisk levnadsstandard än den övriga befolkningen. Majoriteten, 62 procent, tillhör gruppen i samhället som har lägst inkomst. Den huvudsakliga inkomstkällan är ersättning vid sjukdom eller funktionsnedsättning från Försäkringskassan.

Två av tio har arbete som huvudsaklig inkomstkälla

Bland personer med funktionsnedsättning i åldrarna 20 till 64 år, är det betydligt färre som har arbete som huvudsaklig inkomstkälla, 19 procent, jämfört med övriga befolkningen, 84 procent.

Andelen med eftergymnasial utbildning är också lägre (16 procent) än i övriga befolkningen (43 procent).

Inom alla vårdformer har personer med omfattande funktionsnedsättning fler vårdkontakter än övriga befolkningen, visar rapporten. Den största relativa skillnaden finns inom psykiatrin. Där har personer med omfattande funktionsnedsättning cirka åtta gånger fler vårdkontakter per invånare i både öppen- och slutenvården.

Målet är full jämlikhet

Målet för den nationella funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. 

Rapporten är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Enheten för rehabilitering, habilitering, försäkringsmedicin och hjälpmedel.

Läs hela rapporten här. 

Fler nyheter

  • Ungdomar i centrala Stockholm med solnedgång i bakgrunden

    Nu kan unga som är födda 2005 – 2007 söka sommarjobb i Region Stockholm. Målet är att kunna erbjuda totalt 700 ungdomar en plats.

  • Tre ambulanser står vid strandkant

    På fredagen 1 mars övergick formellt ambulansvårdgivaren Falck Ambulans AB:s affärsområden till regionägda Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Det är första steget mot att hela den vägburna ambulanssjukvården ska drivas i regionägd regi.

  • Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) är fortfarande aktiverad i stabsläge med anledning av den cyberattack som riktats mot Sophiahemmet.