Nytt näringslivsråd möter Stockholmsregionens utmaningar

Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion men styrkorna kan inte tas för givna. För att ytterligare stärka näringslivets förutsättningar och den internationella konkurrenskraften bildades idag Stockholmsregionens näringslivsråd.

Rådet leds av finansregionrådet Aida Hadžialić. Ledamöterna är företagsledare som representerar strategiskt viktiga branscher för Stockholmsregionen, samt speglar regionens näringsliv i stort, såväl stora som små företag och branschorganisationer. Näringslivsrådet är ett rådgivande organ till regionstyrelsen i frågor som rör det regionala tillväxtuppdraget.

Stockholmsregionen svarar för en femtedel av Sveriges varuexport och hälften av tjänsteexporten. Totalt 30 procent av landets export. Men vad är det som gör regionen ledande?

Styrkeområden för Stockholmsregionens näringsliv

I samband med näringslivsrådets sammanträde idag presenterar Region Stockholm en ny rapport som kartlägger styrkeområdena i Stockholmsregionens näringsliv. Rapporten visar att sju branscher står för 40 procent av jobben och 42 procent av regionens totala omsättning. De sju styrkeområdena är:

  • Miljöteknik
  • Life Science
  • Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
  • Kreativa och kulturella näringar (KKN)
  • Finans
  • Högspecialiserad industriell produktion
  • Besöksnäring

Informations- och kommunikationsteknik är den bransch som både sysselsätter flest, 10 procent, och som har högst omsättning, 16 procent av länets omsättning. Life Science är näst störst med 8 procent av sysselsättningen och 8 procent av omsättningen. Högspecialiserad industriell produktion har lägst sysselsättning, knappt 3 procent, men högst omsättning per sysselsatt, dubbelt så hög som genomsnittet.

Omsättningsstatistiken inkluderar data för samtliga styrkeområden, exklusive finansbranschen vars siffror inte är officiella.

Specialiseringsgrad

Högst specialiseringsgrad har informations- och kommunikationsteknik, kreativa och kulturella näringar, finansbranschen och högspecialiserad industriell produktion. Andelen sysselsatta inom dessa branscher är betydligt högre i Stockholmsregionen än i övriga Sverige.  

Vid en europeisk jämförelse sticker Stockholm ut som den region som är mest specialiserade på informations- och kommunikationsteknik.

Hög utbildningsnivå men risk för kompetensbrist

Utbildningsnivån inom styrkeområdena är mycket hög.

I länet som helhet har 36 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. Inom Life Science och finansbranschen är denna andel 60 respektive 53 procent.

Av de 38 mest förekommande yrkena inom styrkeområdena bedöms det råda brist inom 20 och endast fem yrken bedöms ha ett överskott år 2035. Detta ställer krav på insatser för att säkra kompetensförsörjningen och utvecklingen inom dessa för regionen så viktiga branscher.

  • Kartläggningen är viktig för att vi ska kunna främja utvecklingen av strategiskt viktiga branscher med rätt åtgärder, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

Region Stockholm har det regionala utvecklingsansvaret för Stockholms län. Det innebär att vi leder och samordnar arbetet för en hållbar utveckling.Vi identifierar styrkor och utmaningar och samlar aktörer för att tillsammans arbeta för en bättre Stockholmsregion.

Ledamöter i Stockholmsregionens näringslivsråd

Ordförande:
Aida Hadžialić (S), finansregionråd

Övriga ledamöter:
Gustav Hemming (C), klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd

Anton Fendert (MP), trafikregionråd
Emma Lennartsson, regiondirektör, Region Stockholm
Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm
Julika Lamberth, tillväxtchef, Region Stockholm 
Anna Kinberg Batra, landshövding, Stockholms län
Lars-Henrik Jörnving, Vice President, Head of Global Industrial Development, Scania
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, Tech Sverige                                           
Thomas Byström, regionchef, Företagarna, Stockholms län
Andreas Hatzigeorgiou, vd, Stockholms Handelskammare
Magnus Persson, vd, Skanska Sverige 
Jennica Jonsson, ordförande Visita Stockholm & Gotland
Johanna Skogestig, vd, Vasakronan                                        
Jonas Abrahamsson, vd, Swedavia                                          
Per Strömbäck, talesperson, Dataspelsbranschen                                         
Eva Fors, vd, Google Cloud North Europe 
Börje Ekholm, vd, Ericsson 

Fler nyheter