De vinner pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism 2023

Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism går i år till företaget NU: Nolla Utanförskapet samt till Moses Hadi, huvudansvarig för diskrimineringsärenden på patientnämnden. Priset delades ut vid tisdagens regionfullmäktige.

NU: Nolla utanförskapet

När Sanna Wolk grundade NU: Nolla Utanförskapet 2017 ville hon skapa en läxhjälp med målet att de ungdomar som deltar känner att de har samma möjligheter som andra oavsett bakgrund. Kärnan i verksamheten är möten mellan anställda och ungdomar, i företagens lokaler.

– De som läser läxor med oss kommer ofta från utsatta områden eller en utsatt hemmiljö. För mig handlar det om att ungdomarna ska känna sig välkomna, att de får drömma och vilja något med sina liv. Vi vill ge dem stöd och motivation men också kontakter och nätverk för framtiden, berättar Sanna Wolk som också är förbundsordförande i SULF och professor i juridik.

Samarbete och långsiktighet

Läxhjälpen bygger på långsiktighet. Dels samarbetar NU med en rad företag som vill engagera sig långsiktigt, dels är ungdomarna välkomna från årskurs åtta till dess att gymnasiet är avklarat. 

Det kostar ingenting för ungdomarna att delta. Läxläsningen sker på företagen en gång i veckan. Enligt Sanna Wolk höjer alla som deltar sina betyg och en majoritet fortsätter att läsa på universitet efter gymnasiet.

– Ungdomarna kommer in bakom fasaderna, får pepp och stöd och känner sig sedda och hörda. Företagen får göra något värdefullt och knyter kontakter med ungdomar som ska ut i arbetslivet en dag. Alla får lära sig mycket om andra miljöer, kulturer och traditioner.

Skönt att det positiva lyfts

Just nu deltar 50 ungdomar uppdelade på två grupper i NU:s läxhjälp i Stockholm. Verksamheten finns också i Malmö och växer och etablerar sig även i Göteborg.

– Jag tycker att det är jätteroligt och hedrande att vi får det här priset. Det är bra att politiker ser vilka sociala insatser som finns för att främja integration och att det som är positivt lyfts fram.

Juryns motivering för priset till NU:

Genom att erbjuda ungdomar från utanförskapsområden läxhjälp som förläggs hos etablerade företag och genomförs av deras egen personal, ger NU: Nolla Utanförskapet dessa ungdomar ett långsiktigt studiestöd under högstadiet och gymnasiet. Förutom att läxläsningen ger studiemotivation och inspirerar till vidareutbildning, kan ungdomarna få kontakter och skapa nätverk, och företagen kan bredda sin rekryteringsbas.

NU: Nolla Utanförskapet har en tydlig vision om att alla unga ska ha likvärdiga chanser i samhället och våga drömma stort. Det är också ett praktiskt koncept, som både ger bra framtidsmöjligheter för många ungdomar och är givande och lärorikt för de företag som deltar. Verksamheten bidrar på så vis till ökad inkludering och till att bryta utanförskap.

NU: Nolla Utanförskapet tilldelas därför Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism och en prissumma om 45 000 kronor.

Moses Hadi

Moses Hadi är handläggare på patientnämnden och har huvudansvaret för diskrimineringsärenden.

– Klagomålen som kommer till oss när det gäller de här frågorna handlar oftast om upplevd diskriminering på grund av etnisk eller religiös bakgrund, berättar Moses Hadi.

Genom att delge vårdgivaren patientens synpunkt hjälper handläggaren patienten att få svar. Ibland behöver handläggaren förtydliga och belysa problematiken för vårdgivaren i ett följebrev till patientens klagomål.

Ett exempel är en patient som ansåg att hens hudfärg och klädsel vid ett läkarbesök dokumenterats i journalen utan anledning. Efter kontakt med vårdgivaren ströks uppgifterna i journalen.

– Vårdgivaren svarade att klädsel och hudfärg ibland är relevant när det handlar om hur mycket sol någon behöver men att det i det här fallet inte var relevant och strök därför anteckningen.

Lika villkor och jämlikhet vägledande

Moses Hadi lyfter fram att bakgrunden till att patientnämnden registrerar diskrimineringsärenden bland annat handlar om att även om att hälsan i Sverige utvecklas i positiv riktning, så gäller det inte för alla och överallt.

– Vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla och att det är viktigt att systematisk följa och mäta ojämlikheter för att kunna skapa större jämlikhet.

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Uppgiften är att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

– Att få det här priset är tycker jag är en ära och ett kvitto på att vi på patientnämnden jobbar i rätt riktning.

Ansvar på olika nivåer

När det handlar om att motverka olika typer av diskriminering skiljer Moses Hadi på det personliga ansvaret och det ansvar som till exempel en ledning eller politiker har.

– På det personliga planet är det en moralisk fråga. Du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad. De allra flesta vill bli bemötta med respekt, omtanke och kärlek.

– På makronivå handlar det om att utbilda personal och skapa en kultur med tydliga signaler om att främlingsfientlighet och diskriminering inte får förekomma i organisationen eller i samhället.

Juryns motivering för priset till Moses Hadi:

Moses Hadi är huvudansvarig för diskrimineringsärenden på patientnämndens förvaltning. Genom sitt brinnande engagemang hjälper han vårdgivare att ta ansvar och bemöta patienter på ett bra sätt när klagomål har framförts. Han nöjer sig inte med att göra det som ingår i hans roll. Med en eldsjäls kraft har Moses vid alla givna tillfällen gjort mer för att lyfta frågorna och skapa en bättre förståelse för hur rasism och främlingsfientlighet kan visa sig.

Genom sitt engagemang visar han att en enskild person kan göra skillnad för att agera mot rasism och främlingsfientlighet i det allmännas tjänst. Moses Hadi tilldelas därför Region Stockholms pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism och en prissumma om 5 000 kronor.

Fler nyheter