Positiv utveckling i Region Stockholms medarbetarundersökning

En stor del av Region Stockholms medarbetare tycker att de har ett meningsfullt arbete och ser fram emot att gå till jobbet. Det visar det samlade resultatet från årets medarbetarundersökning. Förbättringar syns i samtliga bolag och förvaltningar.

Frågor i medarbetarundersökningen som fokuserar på motivation, ledarskap och styrning vägs samman till ett index som kallas hållbart medarbetarengagemang, HME. Jämfört med föregående år har HME-index, som mäts på skalan 0–100, totalt ökat från 75 till 80.

Förbättringarna syns inom alla tre områden. Delindex för området ledarskap ökar mest med sju enheter, följt av styrning som ökar med sex enheter och motivation som ökar med fyra enheter jämfört med 2022.

- Det är väldigt roligt att se en positiv utveckling inom många områden. Det visar att vi är på rätt väg i vårt arbete med att vara en god och attraktiv arbetsgivare, säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Stockholm. 

Årets undersökning har utvecklats och breddats med frågor om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. En stor del tycker att de har ett meningsfullt arbete och ser fram emot att gå till jobbet. Samtidigt upplever endast hälften av medarbetarna att de har tillräcklig möjlighet till återhämtning.

- Vi ser att det finns flera områden som kan förbättras. Resultaten ger oss ett bra underlag för vårt fortsätta arbete med att förbättra arbetsmiljön för alla, säger Zilla Jonsson.

När det gäller utsatthet för hot och våld framgår det i undersökningen att fler vet var de kan vända sig om de upplever att de blivit utsatta. Problemet varierar mellan olika verksamheter och fortsatta insatser behövs på området.

Svarsfrekvensen var i år 76 procent, jämfört med 74 procent 2022.
Även arbetet för säkrare vård utvecklas positivt

Medarbetare som arbetar i vårdverksamheter eller med patientfrågor på andra sätt får också frågor som är viktiga i arbetet för en säkrare vård. Även inom detta område, som kallas hållbart säkerhetsengagemang, HSE, syns förbättringar jämfört med 2022. HSE-index mäts också på skalan 0–100 och har ökat från 74 till 75 jämfört med 2022.

Resultaten för HME och HSE har förbättrats både bland chefer och medarbetare, i de flesta yrkesgrupper och oavsett kön.
Mer om medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökningen är Region Stockholms främsta verktyg för att få en samlad bild över hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Den ger underlag för dialog för att förbättra och stärka arbetsmiljön.

Från och med i år heter undersökningen Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Undersökningen har utvecklats och breddats med frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vilket omfattar arbetssituation, samarbete, ledarskap och organisatoriska förutsättningar. Det gör att resultatet av undersökningen är ett viktigt verktyg i verksamhetens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Frågorna baseras på den så kallade Job-Demands-Resources modellen. Den bygger på att det finns olika typer av krav och resurser i arbetet. Om kraven överstiger de resurser som finns under en längre tid, så ökar risken för ohälsa.

Fler nyheter