Konkurser och varsel ökar i Stockholmsregionen

Årets tredje kvartalsrapport för läget på arbetsmarknaden och i näringslivet visar att Stockholmsregionens arbetsmarknad är fortsatt stark men det finns flera indikationer på att läget nu börjar förändras. Antalet konkurser och varsel har ökat markant det senaste kvartalet.

Hög sysselsättning

Sysselsättningsgraden i augusti var fortsatt hög, 79,7 procent, men något lägre än månaden innan, 80,3 procent. Efter pandemin har sysselsättningsgraden för utrikes födda succesivt ökat. Arbetslösheten låg på 4,8 procent i augusti 2023 enligt preliminär statistik från SCB. Det är en liten uppgång från juli månad, 4,5 procent, och marginellt högre än samma period föregående år. Arbetslösheten varierar stort mellan kommunerna i regionen. 

Konkurser och varsel ökar

I näringslivet finns flera tecken på ekonomisk nedgång. Antalet konkurser i länet har till och med tredje kvartalet 2023 ökat med 34 procent i jämförelse med samma period förra året. Även i ett långsiktigt perspektiv är konkurserna många. Hittills i år har 2 168 företag gått i konkurs vilket är en ny högstanivå i ett tio-årigt perspektiv. Flest antal konkurser finns inom byggindustrin. Hittills i år har 34 procent fler byggföretag gått i konkurs i jämförelse med samma period förra året.

Nedgången i ekonomin syns också i antalet varsel som fortsätter att ligga på högre nivåer än föregående år och nyföretagandet som har bromsat in under 2023. 

Svagare stämningsläge i näringslivet

Konjunkturinstitutets mätningar av stämningsläget i Stockholmsregionens näringsliv visar att man är betydligt mer pessimistisk än normalt. Tjänstesektorn och handeln är de branscher som uttrycker störst osäkerhet. Även byggsektorn är mer pessimistiska  än normalt. Tillverkningsindustrin avviker från övriga branscher och uttrycker en större optimism än normalt.

Region Stockholm följer och rapporterar regelbundet om läget på arbetsmarknaden och i näringslivet för Stockholmsregionen. Våra rapporter med aktuell statistik publiceras fyra gånger per år i januari, april, juli och oktober. 

Statistik för arbetsmarknad och näringsliv (öppnas i nytt fönster)

Fler nyheter