Budget 2024: Tuffa förutsättningar i ett allvarligt ekonomiskt läge

Det krävs tydliga ekonomiska ramar, vissa besparingar och åtgärder som ökar intäkterna för att Region Stockholm fortsatt ska kunna hantera den allvarliga ekonomiska situationen. Det framgår av budget för 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

 

En jämlik vård till alla efter behov och en attraktiv kollektivtrafik för invånarnas dagliga resande är fortsatt i fokus i Region Stockholms budget för 2024. Dock innebär läget i omvärlden och den allvarliga ekonomiska situationen en tuff ekonomisk verklighet även under 2024.

Inflationen leder fortsatt till stora kostnadsökningar som påverkar alla verksamheter. Framför allt har pensionskostnaderna ökat kraftigt och gör det även 2024. De reala skatteintäkterna förväntas sjunka och statsbidragen har minskat i jämförelse med tidigare års nivåer. Inom kollektivtrafiken är antalet resenärer färre än före pandemin vilket ger betydligt lägre biljettintäkter än planerat.

För att hantera den allvarliga ekonomiska situationen innebär budgeten besparingskrav på cirka två miljarder kronor och krav på fortsatta effektiviseringar inom verksamheterna. Synnerliga skäl åberopas för att budgetera med ett underskott på fyra miljarder kronor och därmed inte behöva återställa underskottet enligt kommunallagens krav. Målet är att Region Stockholm ska ha en ekonomi i balans från år 2025.

Förslag till åtgärder som ökar intäkterna är dels höjd skatt med 30 öre, dels höjning av vissa taxor inom kollektivtrafiken och patientavgifter. Ambitionen är att trappa ned höjningen av skattesatsen när det ekonomiska utrymmet medger. Ambitionen är också att genomföra sänkningar av SL-taxan för barn och ungdomar, studenter och pensionärer om ekonomiskt utrymme finns.

Fler nyheter