Budget 2024: Omställningen till nära och behovsstyrd vård fortsätter

Under 2024 fortsätter arbetet med att förändra de vårdvalsområden där störst utmaningar har identifierats. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Under 2023 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om den så kallade omställningsplanen för vårdval. Det innebär att alla vårdområden där avtalsformen lagen om valfrihet (LOV) tillämpas har setts över.

Vissa vårdval kommer att få en annan avtalsform, andra revideras. Syftet är bland annat att säkerställa jämlik vård, förbättra tillgängligheten och minska kostnader för medicinskt omotiverad vård.

Den skärpta kostnadskontrollen ska sedan möjliggöra en utbyggd primärvård och stärkta akutsjukhus. Detta ska, i samband med förstärkta vårdbehovsanalyser under mandatperioden och större möjligheter för Region Stockholm att påverka fördelningen av vård i länet, leda till en mer tillgänglig vård för alla efter behov.

Vårdcentralerna ska vara navet för invånarnas hälso- och sjukvård. För att driva på utvecklingen i primärvården höjs ersättningen till vårdcentralerna med sju procent.

Prisuppräkningen i sjukhusavtalen uppgår till fyra procent för 2024. Därutöver kommer 1044 miljoner kronor årligen gå till akutsjukhusen via sjukhusavtalen 2024–2027 som täckning för den kostnadsnivå som inflationen och löneökningstakten har inneburit. Från och med 2024 kommer nya avtal gälla för akutsjukhusen i Region Stockholms egen regi. Avtalen ska bland annat främja flexibilitet och begränsa detaljstyrning.

För färre onödiga hänvisningar till länets akutmottagningar behöver kvaliteten på 1177 på telefon stärkas. Ett återtagande av sjukvårdsrådgivningen på telefon har påbörjats.

Fler nyheter