Budget 2024: Långsiktigt och systematiskt arbete för en robust verksamhet

Region Stockholm ska ha en förmåga att bedriva samhällskritisk verksamhet under minst tre månader vid allvarliga störningar i samhällets funktionalitet. Därför fortsätter det långsiktiga och systematiska arbetet för en robust verksamhet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Det försämrade omvärldsläget kvarstår och systematiskt arbete med uppdatering av beredskapsplaner fortgår. Övningar och simuleringar ska genomföras för att säkerställa att personalen är förberedd.

Arbete pågår för att skapa en robust infrastruktur i Stockholms län. Region Stockholms fastigheter och anläggningar ska ha en kapacitet att klara kriser, till exempel extrema väderfenomen, utan att samhällskritisk verksamhet påverkas.

Region Stockholm ska också öka andelen egenproducerad el med fler solceller. Självförsörjning av energi kan bli en viktig aspekt i det samlade arbetet med en höjd krisberedskap.

Vidare ska Region Stockholm utveckla en sammanhållen strategi för att säkerställa en robust och kostnadseffektiv försörjning av varor som samtidigt är ändamålsenlig, samordnad, resurseffektiv och hållbar.

En stabil och utvecklingsbar it-infrastruktur spelar en betydande roll för de samhällsviktiga verksamheterna och för att kunna dra nytta av digitaliseringens fördelar. Arbetet med att standardisera olika tekniska plattformar fortsätter.

Fler nyheter