Budget 2024: Långsiktig och hållbar kompetensförsörjning ska stärkas

Region Stockholm ska rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Genom kompetenssatsningar och en ny riktning på personalpolitiken ska fler personer stanna kvar i vårdyrket inom Region Stockholm. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Regionstyrelsen avsätter 300 miljoner kronor för att fortsätta erbjuda betald vidareutbildning för barnmorskor, specialistsjuksköterskor och undersköterskor, samt andra kompetenshöjande insatser inom hälso- och sjukvården. Satsningen riktas också till insatser för att tillvarata kompetens hos vårdpersonal med utländsk utbildning.

Utbildning, forskning och kompetensutveckling ska bedrivas som en del i ordinarie verksamheter. Det skapar förutsättningar för livslångt lärande och löpande utveckling av verksamheten.

Region Stockholm har påbörjat en ny riktning för personalpolitiken genom ett inlyssnande ledarskap och ett arbete för att hälso- och sjukvårdspersonalen ska få mer tid för att utföra vård. En kommission för hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö har inrättats. I kommissionen finns företrädare från vårdfackliga organisationer, förtroendevalda och tjänstemän som i bred dialog ska ta fram åtgärdsförslag för en bättre arbetsmiljö. Utbildning i handledning för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt mentorskapsprogram för chefer ska fortsätta.

Andelen inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården ska fortsätta minska under 2024. Arbetet med att reducera konsultanvändning inom nämnder och bolag fortsätter. Region Stockholm ska i stället satsa än mer på sina egna medarbetare med flera insatser:

  • Arbetet fortsätter med en tydlig löneutveckling för medarbetare inom dygnetruntverksamheterna som väljer att stanna kvar.
  • Regionstyrelsens uppdrag att formulera en ny inriktning för lönepolitiken där erfarenhet, kompetens och vårdtyngd värderas upp fortsätter.
  • Omvårdnadsperspektivet ska stärkas för att underlätta rekryteringen av omvårdnadspersonal.
  • De grundläggande förutsättningarna för schemaläggning ska förbättras.

Alla verksamheter ska säkerställa riktiga och tidiga hälsofrämjande insatser med fokus på att öka hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Regionstyrelsen avsätter 100 miljoner kronor under 2024 för en hållbar arbetsmiljö.

Den nya nivån på friskvårdsbidraget ligger kvar, liksom arbetet med att snart kunna erbjuda förmånscykel till alla medarbetare.

Fler nyheter