Budget 2024: Fortsatt fokus på hållbar regional utveckling

Det krävs tydliga åtgärder för att få fler att resa kollektivt och klimatsmart.  Investeringar som går till hållbara transporter ska öka och kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

Region Stockholm ska klara klimatomställningen och klimatmålen ska nås. Därför måste fler få möjlighet att ställa bilen och resa kollektivt och klimatsmart i hela Stockholmsregionen. Kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas, och väghållarna ska fortsatt stödjas i att bygga ut de regionala cykelstråken. Genom att tillåta cyklar på tvärbanan blir det enklare att kombinera hållbara transportmedel.

Region Stockholm ska aktivt arbeta för att klimatpåverkande utsläpp från transporter i Stockholmsregionen ska upphöra till år 2035. Bilåkandet ska minska och resor med cykel och kollektivtrafik ska öka. Samtidigt ska resterande del av vägtrafiken göras fri från fossila bränslen. För att lyckas med detta så kallade gröna trafikskifte ska Region Stockholm bland annat att öka andelen investeringar som går till hållbara transporter. Region Stockholm ska också samarbeta med kommuner och statliga myndigheter för att bygga ett transporteffektivt samhälle.

Under 2023 har regionstyrelsen arbetat fram en koldioxidbudget som gäller för de egna verksamheterna. Den beskriver Region Stockholms behov av årliga utsläppsminskningar och ska ligga till grund för verksamheternas prioriteringar och åtgärder inom klimatområdet.

För att lösa bostadsförsörjningen samverkar Region Stockholm med staten, marknadens aktörer och kommunerna i Stockholms län. Det handlar om att på kort sikt få i gång bostadsmarknaden och på längre sikt skapa förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad som bidrar till ett hållbart byggande.

Energiproduktionen i Stockholms län ska vara förnybar och den behöver öka. Region Stockholm ska ta en aktiv roll för att säkerställa att pågående och planerade förstärkningar i elnätet kan färdigställas. Detta är avgörande för att möta det ökade energibehovet hos länets aktörer.

Det rådande säkerhetspolitiska läget ställer krav på en trygg livsmedelsförsörjning. Därför ska Region Stockholm påbörja ett långsiktigt arbete med den regionala livsmedelsstrategin tillsammans med berörda aktörer i länet. Syftet är att öka länets självförsörjningsgrad och också att öka andelen närproducerade, innovativa och hållbara livsmedel.

Tillgång till kompetens är avgörande för Stockholmsregionens konkurrenskraft. Därför ska samverkansytan Kompetensarena Stockholm utvecklas under det kommande året. Arbetsmarknadsmässan Bazaren är också en viktig insats. Den når människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och bidrar till bättre matchning och kompetensförsörjning.

Fler nyheter