Regionstyrelsens förslag till budget 2024

Regionstyrelsen har den 17 oktober fattat beslut om förslag till budget för 2024. Budgetförslaget ska nu debatteras och beslutas av regionfullmäktige den 7–8 november.

Regionstyrelsens förslag till budget för 2024 har rubriken Ansvar i kris och tar sikte på att hantera ett allvarligt ekonomiskt läge. Inflationen leder fortsatt till stora kostnadsökningar som påverkar alla verksamheter.

Budgetförslaget innebär tuffa ekonomiska ramar och vissa besparingar. För att hantera det allvarliga ekonomiska läget innehåller budgeten även förslag till åtgärder som ökar intäkterna. Det är dels höjd skatt med 30 öre, dels höjning av vissa taxor i kollektivtrafiken och patientavgifter. Även synnerliga skäl åberopas för att budgetera med ett underskott. Målet är att Region Stockholm ska ha en ekonomi i balans från år 2025.

Förslaget till budget 2024 innebär också fortsatt fokus på att erbjuda en jämlik vård till alla efter behov och på kollektivtrafikens tydliga roll för invånarnas dagliga resande och i den gröna omställningen.

Budgetprocessen 2024

Den 4 oktober presenterades den styrande koalitionens förslag till budget för 2024. Förslaget har nu beslutats av regionstyrelsen som första beslutsinstans.

För 2024 års budget samlas regionfullmäktige den 7-8 november 2023 för två dagars budgetdebatt med beslut.

Mer om budget 2024

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter