Lovande resultat efter två år med hälsoobligation

Region Stockholm driver en förebyggande satsning mot diabetes typ 2. Satsningen är långsiktig och finansieras med en världsunik hälsoobligation. Nu visar uppföljningen av de deltagare som varit med i 24 månader att satsningen nått det mål som sattes upp. Drygt hälften av dem som mätt sitt blodsocker efter 24 månader är inte längre i riskzonen för diabetes typ 2.

Den förebyggande insatsen drivs i form av ett flerårigt hälsoprogram som ska hjälpa personer 50-60 år och i riskzon för att insjukna i diabetes typ 2. Vid starten av programmet var samtliga 925 deltagare i riskzonen.

Resultaten hittills är lovande. Ungefär 360 deltagare har nu varit med i två år och lämnat blodprov.  Av dem är drygt hälften (54%) inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes. I samma mätning hade 7,5 % av deltagarna ett blodsocker som visar på att de har insjuknat i diabetes typ 2.

Studien fortsätter följa upp gruppen i takt med att fler deltagare passerar 24-månaders deltagande i programmet.

Deltagarna i programmet får stöd och följs upp under fem år. En digital plattform ger dem tillgång till hälsotjänster från flera leverantörer. Det kan bland annat vara fysisk aktivitet, kost- och sömnråd eller stresshantering. Hälsopedagoger kopplade till programmet kan också ge förslag på insatser till individer som behöver lite hjälp att komma igång eller upprätthålla levnadsvanor som är mer hälsosamma.

I hälsoobligationen är återbetalningen och räntan kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt.

Resultaten från 24-månadersuppföljningen i korthet

  • Av de totalt 925 individer som rekryterades till studien, hade 498 individer passerat 24 månader i insatsen när uppföljningen gjordes i september 2023. Av dessa har 358 rapporterar in 24-månaders-resultat.
  • Risken att utveckla sjukdomen diabetes typ 2 påverkas till stor del av hur du lever. Hälsosamma vanor som fysisk aktivitet och goda kostvanor påverkar både risken att insjukna och sjukdomens utveckling om du har blivit sjuk. Typ 2-diabetes är en sjukdom som utvecklas långsamt. (källa 1177.se)
  • Blodprovet HbA1c kallas ofta för långtidssocker. Det är för att provet visar halten av blodsocker under de senaste två till tre månaderna. (källa 1177.se)
  • Den som har ett långtidssocker över 48 mml/mol bedöms ha diabetes typ 2. Den som har ett långtidssocker mellan 42-47 mmol/mol är i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2.
  • Resultaten visar att 54.2% (95% konfidensintervall 49.0%-59.3%) av de deltagare som tagit sitt 24-månadersblodprov visar ett långtidssocker-värde under riskzonen.   
  • För hela deltagargruppen har andelen med normalvikt ökat från 9.4% vid baslinjen (startpunkten) till 12.5% vid 24 månader. Gruppen som helhet har sänkt sina BMI-värden.
  • De vanligaste hälsomålen som deltagarna arbetade med under perioden var främst motion och kost samt strategier för att hålla sina hälsomål. En liten andel av deltagarna, knappt 10%, har valt att planera stresshantering, sömn och dryckesvanor.
  • Vid 12-månadersuppföljningen hade 43% förbättrat sina värden medan 7% hade värden som visade att de hade insjuknat i diabetes typ 2.
  • I projektet har Region Stockholm samarbetat med Skandia i egenskap av finansiär samt SEB som tagit fram den finansiella modellen. Health Integrator är tjänsteleverantören av den digitala plattformen.

Så här fungerar Hälsoobligationen finansiellt

Upplånade medel genom Hälsoobligationen är 30 miljoner kronor. Obligationslikviden används till att finansiera den preventiva insatsen för 925 individer med pre-diabetiska värden.

Strukturen på Hälsoobligationen är en kombination av en fast underliggande 5-årig Region Stockholm-obligation med nollkupongsstruktur, samt en rörlig del vars avkastning är beroende av diabetespreventionens kostnadsbesparingar. Investerarens totala avkastning är således den kombinerade avkastningen av en ”vanlig” obligation utgiven av Region Stockholm samt avkastningen från diabetespreventionen.

Uppsidan i avkastningen begränsas av ett tak (maximal ackumulerad avkastning över 5-årsperioden är 10%) medan nedsidan begränsas av ett golv (minimal ackumulerad avkastning över 5-årsperioden är -20%). Inga utbetalningar kommer att ske under obligationens löptid utan återbetalning av det nominella beloppet samt den eventuella rörliga avkastningen (positiv eller negativ) sker vid förfall, dvs efter år 5.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter