Höjda krav för att bedriva vård

Flera åtgärder har gjorts för att skärpa etableringskraven och höja kraven för att bedriva vård på uppdrag av Region Stockholm.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick i regionens budget 2023 i uppdrag att bland annat ta fram skärpta etableringskrav i syfte att motverka överetablering och överkonsumtion av vård. Av budgeten framgår också att kraven för att bedriva vård ska höjas och skarpare ägarprövningar genomföras. Arbetet mot välfärdsbrott ska också intensifieras.

Mycket arbete har gjorts och i den redovisning som nu överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive primärvårdsnämnden beskrivs åtgärder i syfte att skärpa etableringskrav och höja kraven för att bedriva vård på uppdrag av Region Stockholm.

Genomförda åtgärder

Nedan beskrivs ett urval av de åtgärder som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort för att skärpa etableringskraven och höja kraven för att få bedriva vård på uppdrag av Region Stockholm.

Skärpta krav och höjd tröskel för leverantörer

Arbete pågår för att skärpa etableringskraven, dels genom att skärpa uteslutningsgrunder samt andra krav och dels genom stärkta kontroller och skärpt tillämpning.

Skärpt hantering av underleverantörer

Under hösten 2022 påbörjades en skärpning vad gäller hantering av underleverantörer.

Ny funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott

Under 2022 inrättades en funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott på hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att ytterligare stärka förvaltningens arbete. Funktionen arbetar med att stärka regionens förmåga att förebygga, upptäcka och stoppa välfärdsbrott, bland annat genom att initiera och genomföra egna granskningar utifrån inkomna signaler och misstänkta oegentligheter.

Fler nyheter