Vården i Region Stockholm under sommaren 2023

Det har varit en jämförelsevis god och hanterbar situation inom hälso- och sjukvården under sommaren. Den låga smittspridningen av covid-19 som inneburit färre patienter och lägre sjukfrånvaro bland medarbetarna har bidragit till det.

-Läget inom hälso- och sjukvården har varit jämförelsevis god denna sommar. En avtagande smittspridning av covid-19 innebar färre patienter på sjukhusen och lägre sjukfrånvaro bland våra medarbetare. Den befarade värmeböljan som vi haft beredskap för uteblev. Vi har också haft ett gott samarbete inom hela hälso- och sjukvårdssystemet. Samarbetet mellan kommunerna och regionen och mellan akutsjukhusen, samt gentemot geriatriken, den avancerade sjukvården i hemmet och primärvården har fungerat mycket bra, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

-Jag vill ge en eloge till alla våra fantastiska medarbetare som varje dag levererar för att stockholmarna ska få den bästa vården.

Sammanfattning

Chefläkarna i Region Stockholm har sammanställt erfarenheterna från sommaren 2023 inom hälso- och sjukvården; sammantaget har situationen varit god. Till och från har läget varit mer ansträngt på akutsjukhusen, särskilt under helgerna, men ändå hanterbart. Förra årets oväntade ökning av smittspridningen av covid-19 och sjukvårdsbehovet som krävdes med anledning av det gav en dubbelt negativ effekt som uteblivit denna sommar. Sommaren 2022 hade vi runt 280 patienter inlagda med covid-19. Under huvuddelen av sommaren 2023 vårdades färre än 50 personer med covid-19 inom länet. Belastningen på sjukvården på grund av covid-19 har således varit skonsam i sommar; vårdplatssituationen har därmed varit bättre. Personalen har också varit friskare vilket bidragit till ett förbättrat läge inom hela hälso- och sjukvårdssystemet. Förra året smittades många av våra medarbetare av covid-19 och sjukfrånvaron var högre än normalt under sommaren.

Planeringen för sommaren började i god tid under våren. Varje sjukhus har arbetat för att säkra upp sin bemanning. Regionen har också reviderat och uppdaterat handlingsplanen gällande värmebölja för att ha beredskap för extremt väder. Värmeböljan uteblev dock vilket bidrog till en mer hanterbar situation denna sommar.

Under sommarmånaderna har vi generellt sett mindre bemanning än under resten av året, då våra medarbetare behöver en välförtjänt semester. Därför fokuserar vi under sommarperioden på den akuta vården och annan vård som inte kan vänta. Planerade åtgärder genomförs mestadels under övriga tider på året. Färre medarbetare och färre bemannade vårdplatser gör att marginalerna inom hälso- och sjukvården är mindre under sommarperioden. Därför träffas länets chefläkare och sjukvårdsdirektörer varje vecka under sommaren, inom den så kallade produktionssamordningen, för att analysera läget, vidta nödvändiga åtgärder och säkerställa att hela sjukvårdssystemet används så effektivt som möjligt.

Samarbetet inom produktionssamordningen är mycket viktigt för att kunna ta hand om akutvården och annan vård som inte kan vänta. Samarbetet och även samordningen mellan regionen och kommunerna i länet har fungerat mycket bra under sommaren. Vi har ett etablerat samarbete med kommunerna och en kontinuerlig dialog så att de snabbt kan ta hand om patienter som inte längre behöver sjukhusvård, men som behöver omhändertagande inom den kommunala omsorgen.

Vårdplatser vid akutsjukhusen

Sommaren 2023 har antalet bemannade vårdplatser varit på liknande nivåer som tidigare sommarperioder de föregående åren. Totalt sett har vi något färre vårdplatser på akutsjukhusen i sommar, men samtidigt fler platser inom geriatriken och väsentligt fler inom den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH).

Disponibla vårdplatser på akutsjukhusen

Underlaget är baserad på en punktmätning som sker klockan 06.00 den sista onsdagen i månaden. Volymerna innehåller geriatriska vårdplatser som bedrivs på akutsjukhusen.

Graf

Disponibla vårdplatserGraf

Disponibla vårdplatser sommarveckorna

Graf

Disponibla geriatriska vårdplatser

Underlaget är baserat på underlag från Belport den sista onsdagen i månaden. Volymerna innehåller geriatriska vårdplatser som bedrivs på akutsjukhusen.

Graf

Antalet inskrivna inom avancerad sjukvård i hemmet, ASIH

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) tar hand om patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid ett sjukhus. Här ser vi en ökning av antalet patienter som varit inskrivna inom ASIH sommaren 2023 jämfört med tidigare år, med en avsevärd ökning jämfört med hur det såg ut före pandemin år 2019.

Genomsnittligt antal inskrivna per dag i ASIH

Graf

Genomsnittligt antal inskrivna per dag i ASIH

Graf

Antalet besök på akutmottagning

Under sommaren besökte drygt 96 000 personer en akutmottagning, vilket är den högsta siffran sedan pandemin startade. Under framför allt pandemins första år, 2020, var det många som inte sökte sig till länets akutmottagningar antagligen på grund av rädsla för att bli smittade. Sedan har antalet patienter ökat varje år men fortfarande är antalet besökare inte på de nivåer som fanns före pandemin. Trots lägre nivåer är det stundtals långa väntetider vid akutsjukhusens akutmottagningar.

Antalet besök på akutmottagning juni-augusti (vuxen)

Graf

Förlossningsvården

De sju förlossningsklinikerna samverkar alla tider på året men inför sommarens födslar startade den gemensamma planeringen tidigare än föregående år. Genom gemensamma förberedelser och täta operativa avstämningar under sommaren har klinikerna kunnat hjälpa varandra mer. Faktum är att drygt 94 procent av våra blivande mammor föder sitt barn på den förlossningsklinik som de valt i Stockholm. Ibland hänvisas man dock till andra kliniker. Hänvisningarna inom länet ligger i linje med samma tid föregående år, och hänvisningar utanför länet har minskat betydligt (maj-juli). Flest födslar skedde vecka 21 vilket innebar att den stora arbetstoppen låg i maj, strax innan sommarens ledighetsperiod. Juli och augusti månad rymde dock fler födslar samma månader förra året.

Flera förändringar ligger till grund för det förbättrade läget för förlossningsvården, bland annat finns det ytterligare en förlossningsklinik, BB S:t Göran, som kan hjälpa till vid behov. En ny, frivillig schemamodell för barnmorskor på några av klinikerna har också introducerats, vilket ger fler barnmorsketimmar totalt sett men även längre ledigheter. Samtidigt har vi haft totalt sett cirka 300 färre födslar under juni till augusti i år jämfört med förra året. Ett bättre digitalt verktyg för att följa antalet väntade födslar mer exakt har använts. Det ger mammorna tidigare besked om var de tilldelas en förlossningsplats utifrån sina önskemål, samtidigt som klinikerna får ett mer exakt underlag för att bemanna den vård som behövs vecka för vecka.

Fler nyheter