Resultat efter årets första åtta månader

Resultatet per augusti uppgår till -359 miljoner kronor, ett överskott jämfört med budget på 1 901 miljoner kronor. Detta förklaras bland annat av högre samlade skatteintäkter, men även lägre verksamhetskostnader för regionstyrelsen, koncernfinansiering, kollektivtrafiken och fastighetsförvaltningen. I resultatet ingår -3 700 miljoner kronor som avser inflationseffekten i pensionsskulden.

Inom hälso- och sjukvården är kostnaderna för bemanning och externt köpt hälso- och sjukvård högre än budgeterat.

Inom kollektivtrafiken har det fortsatt skett en viss återhämtning av antalet resande. Biljettintäkterna har under första halvåret legat över budget, men efter augusti är de 2,1 procent lägre än budget. Trafikslagen inom SL-trafiken har under 2023 ett högre resande jämfört med föregående år.

Prognos för 2023

I samband med delårsrapporten prognostiseras resultatet för 2023 uppgå till –2 013 miljoner kronor, vilket är 1 443 miljoner kronor bättre än budget. Flera nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård prognostiserar negativa resultat jämfört med budget. Trafiknämnden, Fastighets- och servicenämnden samt Regionstyrelsen prognostiserar ett resultat bättre än budget och övriga nämnder och bolag prognostiserar ett resultat i nivå med budget. 

Fler nyheter