Psykisk ohälsa vanligt bland åldersgruppen 85 år och äldre

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre i Stockholms län. Flest självmord i länet begås av män över 85 år. Det visar en ny rapport från Region Stockholm som ger en bred bild av folkhälsan hos den allra äldsta i befolkningen.

Om tio år väntas andelen personer över 85 år i Stockholms län ha ökat med drygt 70 procent. Nu släpper Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) en rapport om hälsan bland de allra äldsta. Rapporten har skrivits i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) samt Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), och är baserad på en intervjustudie och på registerdata.

Flest självmord bland de allra äldsta

Rapporten visar att personer som är 85 år och äldre har de högsta självmordstalen i befolkningen, och överrisken är särskilt påtaglig bland män. Under år 2000 till 2020 avled i genomsnitt 58 män och 18 kvinnor per 100 000 personer i åldersgruppen i självmord, per år. I den intervjustudie som rapporten delvis är baserad på, uppgav 11 procent att de haft självmordstankar de senaste två veckorna.

–  Att känna nedstämdhet och att bo ensam var de två faktorer som var tydligast kopplade till självmordstankar, säger Stefan Fors, rapportförfattare från CES.

Nästan hälften av deltagarna (fler kvinnor än män) uppvisade också att de var i riskgrupp för depression när de testades med ett frågeverktyg.

– Det handlar om en period av livet som i hög grad kan präglas av påtagliga förändringar av livsvillkoren. Vänner och anhöriga dör, man drabbas av kroniska sjukdomar och funktionsförluster. Många av dessa livshändelser ökar risken för depression. I sådana skeden är det särskilt viktigt att tecken på depression uppmärksammas, utreds och behandlas, säger Stefan Fors.

Ny kunskap om äldres sexuella hälsa

Rapporten tar ett brett grepp på hälsa. Utöver den psykiska hälsan behandlas fysisk hälsa, funktionsnedsättningar, hälsa koppad till bostaden samt sexuell hälsa – ett område som sällan har undersökts bland personer över 85 år.   

Av de tillfrågade uppgav var femte man och var tionde kvinna att de varit sexuellt aktiva under det senaste året. Merparten (67 procent) var nöjda med sitt sexliv, särskilt de som varit sexuellt aktiva. Trots att de flesta var nöjda, uppgav en betydande andel att de hade haft problem relaterade till sitt sexliv under det senaste året.

– Resultaten pekar på behovet av mer dialog och kunskap om äldre personers sexuella hälsa. Insatser kan med fördel riktas så att vårdpersonal i ökad utsträckning är rustade att initiera och föra samtal om sexuell hälsa, säger Stefan Fors.

Viktigt för folkhälsan att ta höjd för en åldrande befolkning

Att gruppen som är 85 år och äldre ökar kraftigt är i grund och botten en mycket positiv utveckling. Den följer av att stora årskullar nu når höga åldrar, delvis som en följd av god folkhälsa och låga dödsrisker tidigare i livet. Samtidigt är det en utmaning för samhället. Mer än hälften av de äldre som deltog i intervjustudien uppgav att deras hälsa var sämre än ”bra” och en majoritet behövde hjälp med aktiviteter i det dagliga livet.

– Effektiva vård- och omsorgsinsatser kan bidra till att möjliggöra meningsfulla aktiviteter samt att upprätthålla sociala relationer, även för äldre personer som har olika typer av hälsoproblem och funktionsnedsättningar. Det är viktigt för både den fysiska och den psykiska hälsan, säger Stefan Fors.

Läs mer i rapporten här: Hur mår de allra äldsta i Stockholms län? (folkhalsoguiden.se)

Fler nyheter