Kraftig minskning av kostnaderna för inhyrd bemanning i Region Stockholm

Region Stockholm vill prioritera satsningar på egna medarbetare och investera i arbetsmiljön i hälso- och sjukvården. Från och med mars 2023 har andelen inhyrd bemanning kraftigt reducerats i regionen. Kostnaderna för den inhyrda bemanningen har därmed minskat med ungefär 32 procent mellan mars- juli 2023, motsvarande 162 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Minskningen av den inhyrda bemanningen i Region Stockholm kommer att fortsätta under hösten.

–  Vi minskar andelen inhyrd bemanning för att vården ska präglas av kontinuitet och långsiktighet och för att vi vill prioritera satsningar på de egna medarbetarna och deras arbetsmiljö. Det är därför glädjande att minskningen av den inhyrda bemanningen under våren och sommaren kunnat ske utan att övertidstimmarna för sjuksköterskor, undersköterskor och barnmorskor ökat. Vi ser också att sjukfrånvaron under årets första sex månader är lägre än motsvarande period föregående år. Våra egna medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör Region Stockholm.

Påverkan på vården

–  Vi har kunnat genomföra de nödvändiga och akuta operationer som behövts göras under sommaren, inom till exempel cancerkirurgi. Den restriktiva inhyrningen har sedan den infördes i början av 2023 medfört att operationer som ur en medicinsk bedömning kan vänta har flyttats till andra perioder, vilket har orsakat längre köer. Vi kommer under hösten att genom flera åtgärder, såsom förändrade arbetssätt och förbättrad planering och synkronisering mellan verksamheterna, samt fler egna anställda, kunna minska köerna med målsättningen att ge patienterna sin operation i rätt tid, säger Caroline Hällsjö-Sander, överläkare och produktionsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Uppdrag i budget 2023

I budget för 2023 gavs ett gemensamt uppdrag till nämnder och bolag i Region Stockholm att tillsammans arbeta för att minska beroendet av inhyrd bemanning. Arbetet har organiserats i arbetsgrupper inom fyra övergripande verksamhetsområden; operationsverksamheten, akutsjukvården, öppen- och slutenvården. Minskningen sker stegvis och bygger på en bedömning månad för månad av vad som är möjligt med hänsyn till patienter och medarbetare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden följer löpande hur åtgärderna för att minska hyrbemanning påverkar nämndens uppdrag att tillgodose befolkningens vårdbehov.

Fler nyheter