15 juli uppmärksammas tornedalingarnas dag

Den 15 juli är det tornedalingarnas dag och då hissar Region Stockholm Meänflaku, tornedalingarnas flagga, utanför landstingshuset. Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter och deras språk heter meänkieli.

En tornedaling är en person som bor eller härstammar från områden kring Torne älv. Tornedalingens kultur är flerspråkig och mångkulturell, präglad av såväl samiska som svenska och finska influenser.

Förvaltningsområde för meänkieli

Sedan den 1 februari 2019 är Region Stockholm förvaltningsområde för meänkieli. Det innebär att tornedalingar ska kunna använda sitt språk i kontakt med Region Stockholm som förvaltningsmyndighet, både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part. För att ytterligare främja språket genomför Region Stockholm olika insatser såsom samråd med tornedalingar och översättning och spridning av Språktåget, ett material om små barns språkutveckling.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att:

  • minoritetsspråken ska skyddas och främjas
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
  • förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Informationsfilm om Tornedalingarnas dag.

Fler nyheter