Region Stockholm stärker arbetet med civil beredskap

Region Stockholm ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation. I det säkerhetsmässigt försämrade omvärldsläget förstärker regionen arbetet med beredskapsfrågorna och det civila försvaret.

Att förstärka arbetet med beredskapsfrågorna och regionens planering för det civila försvaret är ett uppdrag i Region Stockholms budget för 2023. Detta arbete innefattar bland annat kompetenshöjning, krigsplacering, säkerhetsskydd, försörjningsberedskap och en robust IT. 

- Covid 19-pandemin och kriget i Ukraina har aktualiserat behovet av arbetet med beredskapsfrågor och civilt försvar. Men oavsett vad det är för omvärldsläge ska vår samhällsviktiga verksamhet med sjukvård och kollektivtrafik vara störningsfri. Vi ska ha en robust försörjning inte bara i händelse av kris eller krig utan också i vardagen, säger Rickard Sundbom, administrativ direktör i Region Stockholm. 

En regionövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska under 2023 rapporteras till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Stockholms län och Socialstyrelsen. Den ska inkludera en åtgärdsplan för hur identifierade risker ska tas om hand. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är bland annat att identifiera områden där regionens beredskapsarbete behöver stärkas. Arbetet med den regionövergripande risk- och sårbarhetsanalysen bygger på och förstärker de lokala verksamheternas risk-och sårbarhetsanalyser.  

Krigsplacering av medarbetare 

Inom arbetet med beredskapsfrågorna och det civila försvaret har Region Stockholm ett antal fokusområden. Ett av dessa är krigsorganisationen och krigsplacering av medarbetare. En person som är krigsplacerad är ianspråktagen av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap och krig.  

- Krigsplacering har funnits länge i Region Stockholm. Fram till 1990-talet var medarbetare i vården krigsplacerade. Detta arbete avvecklades då totalförsvarsplaneringen i Sverige nedprioriterades. Frågan väcktes igen 2017 och har tagit ordentlig fart under de senaste två åren, säger Anders Gidrup, säkerhetschef på Region Stockholms fastighetsbolag Locum och rådgivare i beredskapsfrågor på regionledningskontoret. 

Under 2023 kommer samtliga sjukhus i Region Stockholm successivt att krigsplacera delar av sin personal. Merparten av Region Stockholms vårdpersonal lyder dock redan idag under den allmänna tjänsteplikten vilket innebär att de ska fullfölja sina arbetsuppgifter precis som vanligt i händelse av höjd beredskap.  

Ökad samverkan

Region Stockholm är medlem i Samverkan stockholmsregionen, SSR, som är en etablerad samverkan mellan ett fyrtiotal samhällsaktörer i Stockholmsregionen och som tillsammans har ansvar för att hantera störningar och krissituationer i Stockholms län. Under 2023 kommer samarbetet stärkas inom Samverkan Stockholmsregionen, Stockholms läns kommuner och civilområde öst, bland annat genom gemensamma övningar och dialog. 

Fler nyheter