Omställningsplan vårdval beslutad

Omställningsplanen för vårdval beslutades den 19 respektive 20 juni i primärvårdsnämnden respektive hälso- och sjukvårdsnämnden.

Omställningsplanen är ett uppdrag i Region Stockholms budget för 2023 och har tagits fram med ett särskilt fokus på att säkerställa jämlik vård, minska kostnader för medicinskt omotiverad vård samt öka förutsättningar för forskning, utveckling och utbildning samt långsiktig kompetensförsörjning i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Resultat

Omställningsplanen för vårdval innebär en succesiv omställning som ska implementeras stegvis. För varje område där omställning ska göras krävs ytterligare beslut om åtgärd i Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Primärvårdsnämnden. Vid förändrad avtalsform kommer även en ny plan för att omhänderta patienter tas fram. Totalt förändras 13 vårdval, främst genom en revidering eller ändrad avtalsform.

De vårdval som får en ändrad avtalsform är:

 • Geriatrik
 • Specialiserad hudsjukvård
 • Specialiserad allergologi
 • Specialiserad neurologi

De vårdval som revideras är:

 • Specialiserad ögonsjukvård (Vårdvalet specialiserad ögonsjukvård revideras i närtid samt på sikt upphandlas enligt LOU.)
 • Ortopedi och handkirurgi
 • Specialiserad gynekologi

Övriga förändringar:

 • Vårdval Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) samt Läkarinsatser på särskilda boenden kommer ses över inom ramen för en bredare utredning kring ett samlat uppdrag för vård i hemmet.
 • Primärvårdsrehabilitering ska fortsätta utredas med inriktning att bedöma förutsättningarna för att upphandla enligt LOU samt verksamhet i den egenägda vården. Utredningen föreslås att även inkludera översyn av gränsdragning gentemot vårdval specialiserad fysioterapi för att säkerställa en samlad bild av rehabiliteringsinsatser.
 • Vårdval intensivträning för rörelsehindrade avvecklas. Patienter ska istället omhändertas i övrigt befintligt vårdutbud.  
 • Vårdval Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård ingår i en pågående uppföljning och utvärdering som kommer slutföras under hösten 2023, därefter ska ställningstagande göras kring ny avtalsform.
 • Vårdval förlossning samt vårdval barnmorskemottagning har exkluderats från arbetet med omställningsplanen eftersom dessa vårdval utreds samlat gällande kvinnosjukvård, bland annat i uppdraget ”HSN uppdras att utreda en sammanhållen kvinnosjukvård inklusive en översyn av avtalsformer”.

I tjänsteutlåtandet finns mer detaljerad information kring förändringen för respektive vårdval. Läs tjänsteutlåtandet här:

Omställningsplan vårdval HSN

Omställningsplan vårdval PVN

Fler nyheter