Gröna obligationer bidrog till lägre utsläpp

Nu är 2022 års rapportering av Region Stockholms gröna obligationer, Green Bond Impact Report klar. Rapporten visar att finansieringen har gjort det möjligt för Region Stockholm att undvika utsläpp på 10 500 ton koldioxidekvivalenter under 2022.

Mellan 2018 och 2022 har Region Stockholm undvikit utsläpp av mer än 53 000 ton koldioxidekvivalenter. De gröna obligationerna har alltså bidragit till att utsläppen blev lägre än vad de annars skulle ha blivit enligt den beräkningsmodell som har använts.

Gröna obligationer är obligationer där pengarna ska användas till gröna investeringar. Region Stockholm emitterade sin första gröna obligation 2014. I slutet av 2022 hade Region Stockholm 17 gröna obligationer utestående med ett totalt belopp på 13,2 miljarder kronor. De gröna obligationerna har bland annat finansierat utbyggnaden av Roslagsbanan, Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset.

En extern revisionsbyrå har för första gången granskat att de gröna projekt som Region Stockholm lånat på under 2022, i detta fall Roslagsbanans utbyggnad, uppfyller EU taxonomin. Detta innefattar att väsentligt bidra till minst ett av EU:s sex miljömål genom att de tekniska granskningskriterierna uppfylls och samtidigt inte orsaka skada på något annat miljömål samt att sociala och styrningsmässiga minikrav uppfylls (svensk och europeisk arbetsrätt samt FN:s mänskliga rättigheter). Denna granskning har varit gedigen och exempel på underlag som granskats är miljökonsekvensbeskrivningar, revisionsrapporter, arbetsmiljökontroller samt leverantörskontroller.

Region Stockholm har som mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030 jämfört med 2019. Grön finansiering står för majoriteten av regionens låneportfölj och är en viktig del för att förverkliga den visionen.

Den 1 januari 2022 trädde Region Stockholms nya hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi i kraft. Dessa sätter ambitionerna för Region Stockholms hållbarhetsarbete och möjliggör en strategi som omfattar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målet är att minska miljöpåverkan, öka social hållbarhet och bidra till att minska risker och kostnader.

I januari 2022 publicerade Region Stockholm också sitt nya ramverk för gröna obligationer. Det gröna ramverket är baserat på EU:s taxonomi samt den nya hållbarhetspolicyn och strategin. Ramverket har tilldelats det högsta möjliga betyget – mörkgrönt – av det oberoende institutet Cicero. Det fick också högsta betyg, utmärkt, för sina styrningsprocesser.

Fler nyheter