Region Stockholms hållbarhetsbokslut för 2022

För att samla hållbarhetsarbetet på en koncernövergripande nivå har arbetet sammanställts i ett första hållbarhetsbokslut. Bokslutet visar på ett hållbarhetsarbete i framkant, men där mycket arbete också kvarstår.

– Vi har mycket att vara stolta över när vi sammanställer resultatet för hållbarhetsarbetet för 2022. Region Stockholms ambitiösa arbete för en hållbar utveckling i våra verksamheter och i Stockholmsregionen visar sig glädjande nog i det fina resultat, såsom kraftigt minskade koldioxidutsläpp, nästintill fossilfri kollektivtrafik, ökad tillgänglighet och ökad andel ekologiska livsmedel i patientmåltider, säger Carolina Pettersson, hållbarhetsdirektör.

Världen står inför omfattande utmaningar i och med klimatförändringar, utarmning av biologisk mångfald, spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen och ökad ojämlikhet. Dessa utmaningar är relevanta även för Stockholms län och påverkar bland annat folkhälsan, tryggheten och den ekonomiska utvecklingen.

Hållbarhetsbokslutet för år 2022 sammanställer Region Stockholms hållbarhetsarbete på koncernövergripande nivå. I bokslutet samlas resultat från uppsatta hållbarhetsmål i budget, principerna i Region Stockholms Hållbarhetspolicy, och prioriteringar i hållbarhetsstrategin. Årets bokslut är den första sammanställningen sedan Region Stockholms hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi antogs i slutet av 2021. Det innebär också att det är det första hållbarhetsbokslutet som integrerar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Region Stockholm har höga hållbarhetsambitioner och som en stor aktör i länet kan vi göra skillnad inom vår egen verksamhet och påverka andra aktörer. Ett hållbart Region Stockholm bidrar till en hållbar Stockholmsregion.

Fler nyheter