Kollektivtrafikens hållbarhetsredovisning 2022: Elektrifiering och energieffektivisering nästa steg för att minska klimatpåverkan

I regionens hållbarhetsredovisning för kollektivtrafiken 2022 kan du läsa vad som gjorts inom områdena miljö, energi, trygghet, tillgänglighet och buller. För att kunna nå utsläppsmålen till år 2030 startades under året uppdraget Grön omställning, där målet är att ta fram en handlingsplan som bidrar till att effektivisera energianvändandet.

Region Stockholms hållbarhetsredovisning för kollektivtrafiken sammanfattar 2022 års arbete inom hållbarhet för trafikförvaltningen (SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten, Spårvägsmuseet) och förvaltning för utbyggd tunnelbana. Det är första året med regionens nya hållbarhetsstrategi, som ersatt det tidigare miljöprogrammet.

Stockholms kollektivtrafik är världsledande i omställningen till förnybar energi. Den el som driver spårtrafiken är till 100 procent ursprungsmärkt och hela SL:s bussflotta på cirka 2 200 bussar går på förnybara drivmedel.

Under 2022 ökade antalet elbussar i länet från 14 till 31 stycken.

– Resan mot en mer hållbar kollektivtrafik fortsätter. Nästa steg är att göra kollektivtrafiken mer energieffektiv. Det sker bland annat genom att elektrifiera busstrafiken. Trots att vi under året dubblerade antalet elbussar är bussar som går på el i SL-trafiken fortfarande relativt lågt. Större omställningar till eldrift kommer ske i samband med att nya trafikavtal träder i kraft de närmaste åren, säger trafikförvaltningens hållbarhetschef Maria Röjvall.

Men en elektrifiering av trafiken är inte tillräcklig för att nå målet om att halvera kollektivtrafikens koldioxidutsläpp till år 2030. Därför startades uppdraget Grön omställning under 2022, där målet är att ta fram en handlingsplan för att minska klimatpåverkan genom energieffektiviseringar.

Ett annat prioriterat område för fortsatt arbete är sjötrafiken, som under 2022 nådde 56 procent förnybart. Dessutom arbetar Region Stockholm  proaktivt för att effektivisera energianvändningen i spårfordon och fastigheter.

Några korta utdrag ur rapporten för 2022:

  • Sammanlagda andelen förnybar energi i kollektivtrafiken var 94 procent.
  • Antalet elbilar inom Färdtjänsten ökade och i slutet av 2022 var 1 av 10 taxibilar en elbil. Det motsvarar cirka 257 taxibilar.
  • Andelen trygga resenärer i kollektivtrafiken var cirka 74 procent, ungefär samma nivåer som innan pandemin.
  • Mätningar visar att SL-trafiken uppnådde 81 procent tillgänglighet, vilket bland annat berodde på leveranser av tunnelbanevagnarna C30 och C20.
  • Energianvändningen per personkilometer ökade 1 procent jämfört med basåret 2011. Det är en följd av minskat resande som bland annat beror på att fler arbetar hemifrån efter pandemin.
  • Andelen förnybar energi från el, värme och fjärrkyla i fastigheter ligger fortsatt på cirka 97 procent.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter