Delårsrapport: Resandet med kollektivtrafiken under budgeterad nivå men trafikförvaltningen gör ändå plusresultat

Trafiknämnden har den 23 maj godkänt trafikförvaltningens och förvaltning för utbyggd tunnelbanas rapporter för första tertialet 2023. Resultatet för trafikförvaltningen fram till och med april uppgår till 126 miljoner kronor, vilket är bättre än förväntat. Det beror delvis på viten som betalats in på grund av störningar i SL-trafiken och lägre kostnader för drivmedel.

År 2023 är ett historiskt tufft ekonomiskt år för Region Stockholm och kollektivtrafiken. Årets fyra första månader har präglats av fortsatt arbete för att hantera de ekonomiska effekterna av förändringar i omvärlden, nya resandemönster, och ett kollektivtrafiksystem som växer i takt med att nya investeringar driftsätts.

– Vi har ett fantastiskt kollektivtrafiksystem som vi prisas för och ska vara oerhört stolta över. Vi ska fortsätta att ha höga ambitioner, men vi behöver också anpassa trafiken efter nya nivåer på resandet i Stockholm för att klara de resultatkrav som ställs på oss. Det är en balans som kräver noggranna överväganden. Behovet att planera och göra precisa prognoser för vår verksamhet även på längre sikt är något som kommer att öka, säger trafikförvaltningens förvaltningschef David Lagneholm.

Resandet har stabiliserats

Resandet har stabiliserat sig strax över 80 procent av 2019 års nivåer, det vill säga innan pandemin, att jämföra med en budgeterad nivå för helåret på 90 procent. Resandet med lokalbana och pendeltåg har återhämtat sig mer än för buss och tunnelbana. För kollektivtrafiken på vatten är dock resandet nu högre än 2019 på grund av nytt pendelbåtsavtal på linje 80 med fler avgångar och högre kapacitet, samt den nya försökslinjen linje 83.

Störningar i pendeltågstrafiken

Under perioden drabbades pendeltågsresenärerna hårt av inställd trafik. Inledningsvis främst på grund av en omfattande personalbrist hos MTR, som efterföljdes av vilda och planerade strejker bland MTR:s lokförare. Störningarna har skapat missnöje och pendeltågsresenärernas nöjdhet är lägre än motsvarande period i fjol. Andelen nöjda resenärer var trots detta 82 procent för trafiken på land, vilket fortfarande ligger över mål. För skärgårdstrafiken är kundnöjdheten höga 95 procent och för särskilda persontransporter 89 procent.

Resultat och prognos

Trafikförvaltningen har för 2023 ett resultatkrav på minus 1 166 miljoner, men ska senast 2025 nå en ekonomi i balans och visa plusresultat (817 miljoner kronor i fullmäktiges budget).  Resultatet till och med april är bättre än förväntat. Det uppgår till 126 miljoner kronor och överstiger periodens budget med 476 miljoner kronor.

– Det är delvis en effekt av de viten som betalats in till trafikförvaltningen på grund av bristande leverans i pendeltågstrafiken, men beror också bland annat på lägre indexkostnader på drivmedel och en förbättrad biljettmix. Biljettintäkterna har ökat med 19 miljoner kronor jämfört med budget på grund av en högre andel sålda enkelbiljetter, säger trafikförvaltningens ekonomidirektör Catarina Strömsten-Falkenmark.

I grunden överstiger kostnader intäkterna i enlighet med verksamhetsplanen eftersom trafiken i nuläget inte är anpassad till den nya resandenivån. Prognosen för helåret är ett resultat på minus 985 miljoner kronor, vilket därmed uppfyller resultatkravet

Ett axplock av större händelser

  • Den 1 januari stängdes Saltsjöbanan av, vilket kommer pågå under hela 2023. Omfattande information har gått ut till resenärerna om att bussar ersätter.
  • För att kunna ta hand om fler elbussar behöver depåerna byggas om. I januari tog trafiknämnden beslut om att börja uppgradera Nybodadepån och arbetet med att ta fram ombyggnadsförslag för flera andra depåer har initierats.   
  • Den 31 mars stängdes det gamla biljettsystemet Access ner utan negativ resenärspåverkan, vilket markerar slutet på övergången till ett nytt biljettsystem.
  • Keolis har fått uppdraget att köra SL:s busstrafik i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna från augusti 2024, där en stor del av trafiken kommer drivas med el.
  • Prioriterat har samtidigt varit att säkra framdrift i uppdragen från regionfullmäktige och trafiknämnd, samt de fyra så kallade FC-aktiviteterna (fokusområden): Anpassning till nytt ekonomiskt läge, Stärkt tillgångsförvaltning, Stärkt säkerhet, samt Grön omställning.

Fler nyheter