Resultat efter årets första två månader

Redan i januari belastades resultatet med inflationseffekten på pensionsskulden med drygt 2 800 miljoner kronor vilket huvudsakligen förklarar Region Stockholm resultat på -2 099 miljoner kronor och avviker positivt mot budget med 890 miljoner kronor.

Några av de poster som påverkat positivt är högre samlade skatteintäkter, riktade statsbidrag och resenärsintäkter men även lägre verksamhetskostnader bidrar.

Inom hälso- och sjukvården är kostnaderna för bemanning och köpt hälso- och sjukvård högre än budgeterat och har påverkat.

Inom kollektivtrafiken har det fortsatt skett en viss återhämtning av antalet resande. Biljettintäkterna ligger fram till och med februari 4,5 procent högre än budget. Biljettintäkterna har återhämtat sig snabbare än själva resandet till följd av ett utvecklat biljettsortiment. Resandet i januari uppgick till 83 procent av 2019 års nivå, att jämföra med en budgeterad nivå för helåret på 90 procent.

Prognos för 2023

Resultatprognos för helåret 2023 lämnas i och med tertialrapporteringen per april.

 

Fler nyheter