Region Stockholm minskade den inhyrda bemanningen enligt målet för mars - fortsatt minskning under april

Som tidigare kommunicerats ska Region Stockholms beroende av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården minskas. Vården ska präglas av kontinuitet och långsiktighet och regionen vill prioritera satsningar på de egna medarbetarna och deras arbetsmiljö.

Under mars månad minskade Region Stockholm sina beställningar av hyrbemanningstjänster med en tredjedel, vilket är i nivå med det mål som satts upp att minska andelen inhyrd bemanning.  Under april månad har andelen inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården på totalen fortsatt att minska. Hur stor minskningen till slut blir beror på förutsättningarna i varje verksamhet och bygger på en bedömning av vad som är möjligt med hänsyn till patienter och medarbetare.   

Påverkan på vården

- Just nu ser vi ingen negativ påverkan på antalet vårdplatser under mars månad. Vi ser en marginell påverkan på köerna i sjukvården under perioden januari-mars 2023, säger Johan Bratt, chefläkare och avdelningschef patientsäkerhet och beredskap i Region Stockholm.

Karolinska Universitetssjukhuset har under veckorna 1-15 i år opererat 16 600 patienter. I fjol var siffran 17 000 under motsvarande period. Minskningen uppgår alltså till 2,4 procent. Framflyttade eller inställda icke-akuta operationer har i en del fall resulterat i att patienter som bedöms kunna vänta lite längre på en operation behövt göra det.

- Vi vill självfallet att så få patienter som möjligt ska vänta. Våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete och vi kommer att fortsätta förbättra planering och synkronisering så att väntetiderna kan hållas nere, säger Caroline Hällsjö Sander, tf produktionsdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset och ansvarig för att koordinera operationsverksamheten i Region Stockholm.

Inför sommaren

Från maj månad och under sommaren kommer andelen inhyrd bemanning ligga kvar på samma nivå som för april.

- Vi ska ha en god och välfungerande vård även under sommarmånaderna och för att våra medarbetare ska få återhämtning och semester kommer vi att behöva komplettera med både sommarvikarier och en viss andel inhyrd bemanning, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Stockholm.

Nivån för andelen inhyrd bemanning under sommaren 2023 kommer ligga lägre jämfört med sommaren 2022. Efter sommaren kommer nya beslut om ytterligare minskningar av andelen inhyrd bemanning att fattas.

Uppdrag i budget 2023

Uppdraget om minskat beroende av inhyrd bemanning gavs i regionens budget för 2023 och anger att vårdverksamheterna som bedrivs i egen regi tillsammans ska arbeta för minskad hyrbemanning. Det gemensamma arbetet organiseras i arbetsgrupper inom fyra övergripande verksamhetsområden; operationsverksamheten, akutsjukvården, öppen- och slutenvården. Minskningen ska ske stegvis och bygger på en bedömning av vad som är möjligt med hänsyn till patienter och medarbetare.

Fler nyheter