Läget i Stockholmsregionen 2022

Stockholmsregionen har under 2022 utvecklats i positiv riktning och återhämtat sig efter pandemin. Regionen ligger också fortsatt bra till i internationella jämförelser. Men bostadstillgången, energiförsörjningen, klimatomställningen, kompetensförsörjningen och de inomregionala skillnaderna är kritiska områden för en fortsatt positiv utveckling. Det visar Region Stockholms årliga rapport ”Läget i Stockholmsregionen” som idag godkändes av regionstyrelsen.

”Läget i Stockholmsregionen”  följer upp hur regionen utvecklas i förhållande till målen i den regionala utvecklingsplanen (Rufs 2050). Europas mest attraktiva storstadsregion är den vägledande visionen.

Under flera år har utvecklingen gått i rätt riktning inom en rad områden. Fler har tillgång till snabbt bredband och i skolan är det en allt större andel av eleverna som klarar gymnasiet inom tre år. Andelen högutbildade på arbetsmarknaden ökar och skillnaderna i förvärvsfrekvens mellan utrikes- och inrikes födda fortsätter att minska. Energianvändning och insamlat hushållsavfall per person minskar succesivt. Fler företag har startats igen efter en nedgång mellan 2017–2019.

Inom andra områden är trenden inte lika tydlig och positiv. Bostadsbyggandet är förvisso på historiskt höga nivåer men når inte upp till det regionala målet om 22 000 bostäder årligen. Återvinning av hushållsavfall har endast ökat marginellt, ungefär en tredjedel av hushållsavfallet återvinns, vilket är klart under målet om 70 procent. Invånarnas upplevelse av trygghet har varierat år från år.

- Stockholmsregionen är fortfarande Sveriges tillväxtmotor. Men det är viktigt att vi inte tar regionens styrkor för givna. Vi, offentlig sektor, näringslivet, akademin och civilsamhället  behöver nu tillsammans, fortsätta att fokusera på de fem nyckelområdena, säger Anton Västberg, utvecklingsdirektör, Region Stockholm.

De fem nyckelområdena handlar om att:

  1. Främja bostadstillgången för olika grupper
  2. Öka omställningstakten för minskad klimatpåverkan
  3. Säkra energiförsörjningen för grön omställning och tillväxt
  4. Förbättra kompetensförsörjningen och matchningen på arbetsmarknaden
  5. Minska de inomregionala skillnaderna för bland annat levnadsvillkor.

Bakgrund

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) pekar ut riktningen för regionen med visionen att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Den långsiktiga utvecklingen följs upp genom ett antal indikatorer som mäter delmålen fram till 2030.

I årets rapport presenteras både en analys av Stockholmsregionens långsiktiga utveckling och en mer aktuell lägesbild av hur det har gått i regionen under 2022.

Fler nyheter