Förändrat uppdrag för Vårdgarantikansliet

Från och med 1 maj stänger Vårdgarantikansliets telefonlinje för patienter. Kansliets uppdrag förändras då från att ha direktkontakt med patienter till att stärka information i regionens övriga kanaler, samt att fungera som stöd till vårdgivare i vårdgarantifrågor. Förändringen förenklar för patienten och stärker vårdgivarens helhetsansvar för patientens vård.

Vårdgarantin utgår ifrån patientens perspektiv och innebär att patienten ska erbjudas vård inom en viss tid. Vårdgarantikansliet har funnits i Region Stockholm sedan 2005 och har haft i uppgift att generellt stötta patienter och vårdgivare i frågor som rör vårdgarantin.

Det är alltid vårdgivaren som ansvarar för att patienten får information om vårdgarantin och vägleds rätt om vård inte kan erbjudas på den egna mottagningen inom vårdgarantins gränser. Över tid har hälso- och sjukvårdsförvaltningen noterat att Vårdgarantikansliet inte har fungerat tillräckligt effektivt.

- Vi ser först och främst att Vårdgarantikansliet får ta emot många samtal som inte handlar om vårdgarantin utan mer om allmänt missnöje med vården. Frågor som bättre hanteras av Patientnämnden. Endast var tredje samtal genererar någon form av handläggning som rör vårdgarantin, och av dessa är det ännu färre som leder till att patienten får en kortare väntan på vård. Sen blir ofta kansliet ett onödigt extrasteg för patienten eftersom personalen där inte har möjlighet att exempelvis titta i journaler utan får hänvisa tillbaka till patientens vårdgivare, säger Eva Bring, avdelningschef för Specialiserad vård på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Vi bedömer att Vårdgarantikansliet gör mer nytta genom att stötta vårdgivarens möjligheter att stärka sina åtaganden mot patienten än att vara en egen kanal mot patienten, säger Eva Bring.

- Om en patient inte kan få vård inom vårdgarantins gränser hos en viss vårdgivare så är det den vårdgivarens ansvar att se till så att patienten får vård hos en annan vårdgivare. Patienten ska därför kontakta sin vårdgivare och ingen annan, säger Eva Bring.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför beslutat att avveckla Vårdgarantikansliets egen telefonlinje från och med 1 maj. I stället ska kansliet bidra till att stärka informationen om vårdgarantin i Region Stockholms olika kanaler, till exempel 1177.se och Vårdgivarguiden, samt bli ett mer renodlat stöd till vårdgivare i aktuella frågor om vårdgarantin och dess regelverk.

Fler nyheter