Ekonomiskt läge i kollektivtrafiken påverkar tidtabellsplanering inför 2024

Årets trafikförändringsremiss till kommunerna präglas av ett historiskt tufft ekonomiskt läge för kollektivtrafiken. Förslagen på förändringar till 2024 års tidtabeller måste ta hänsyn till följdeffekter från både pandemin och en orolig omvärld.

Det ekonomiska läget är i år historiskt tufft för kollektivtrafiken. Årets trafikförändringsremiss präglas av följdeffekterna av pandemin med förändrade resandenivåer och ändrade resmönster. En orolig omvärld med krig i vårt närområde bidrar också till ökade kostnader, både för att köra befintlig trafik och för att fortsätta med regionens pågående infrastrukturprojekt.

– Resandet har minskat med en femtedel jämfört med 2019. Vi har in i det sista velat ha kvar ett lika stort trafikutbud som tidigare, men resenärsunderlaget bär inte kostnaderna som det ser ut i dag, säger Erik Norling, trafikdirektör vid trafikförvaltningen.

Nu pågår planeringen av hur kollektivtrafikens tidtabeller ska se ut år 2024. De 26 kommunerna i Stockholms län och funktionshindersorganisationer fick den 28 april en bruttolista med förslag på tidtabellsförändringar av trafikförvaltningen.

Det förslag som nu går ut på remiss innehåller en bruttolista med förslag på förändringar kring linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Förslagen har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Vi har in i det sista velat ha kvar ett lika stort trafikutbud som tidigare, men resenärsunderlaget bär inte kostnaderna som det ser ut i dag

Under sommaren och tidig höst görs en slutlig sammanvägning av förslagen och remissinstansernas synpunkter. Under hösten beslutar trafikförvaltningen om vilka förändringar som ska genomföras.

Den 10 december 2023 börjar de nya tidtabellerna i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik att gälla.

Trafikförändringsprocessens mål: en långsiktigt hållbar kollektivtrafik

För att kollektivtrafiken ska bli hållbar på sikt måste trafikförvaltningen:

  • Upprätthålla samhällsuppdraget; så bra trafik, för så många regioninvånare och besökare som möjligt.
  • Anpassa utbud efter nya resmönster.
  • Hantera den ekonomiska obalansen.

Tidtabellsförslagen i korthet

Trafikförvaltningens tidtabellsförslag innebär i korthet att:

  • Justera turtätheten i viss spårtrafik.
  • Dra in busstrafik där alternativ spårtrafik finns.
  • Anpassa avgångar och linjesträckning utifrån dagens beläggning i busstrafiken.
  • Göra busstrafiken mer effektiv genom ”paketlösningar” i vissa områden.
  • Inte genomföra några större förändringar i landsbygdstrafiken.
  • Inte genomföra några förändringar i pendelbåtstrafiken.

Fortsatt översyn inom vissa bussavtal innebär att det kan tillkomma förslag utanför trafikförändringsprocessen.

Fler nyheter