Gemensamma åtgärder krävs för en ekonomi i balans

2023 kommer att vara ett tufft ekonomiskt år för Region Stockholm. Akutsjukhusen får två miljarder extra samtidigt som det ska framgå i en gemensam åtgärdsplan hur inhyrning av bemanning och kostnaden för administration ska minska. Det föreslog regionstyrelsen vid sitt sammanträde den 7 mars.

I samband med att regionsrådsberedningens förslag till budget 2023 remitterades till alla nämnder och bolag beskrev akutsjukhusen betydande prognosticerade underskott för 2023 till följd av strukturella underskott. Det enda undantaget var S:t Eriks Ögonsjukhus. Regionstyrelsen föreslår idag att akutsjukhusen får två miljarder extra. Resursförstärkningen finansieras bland annat genom att skatteintäkterna väntas bli högre än budgeterat för 2023, och påverkar därmed inte Region Stockholms resultat.

Samtidigt föreslår regionstyrelsen att Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Stockholms läns sjukvårdsområde får i uppdrag att ta fram en gemensam åtgärdsplan för att bland annat minska inhyrningen av bemanning och sänka kostnaderna för administration. Planen ska även inkludera åtgärder för att påskynda omställningen mot en ökad andel primärvård inom Region Stockholm.

– I det utmanande ekonomiska läge vi har de närmaste åren är vårt fokus på gemensamma prioriteringar och samarbetet inom Region Stockholm helt avgörande för att vi ska nå våra mål med en ekonomi i balans. Det är första gången som verksamheterna får i uppdrag att ta fram en gemensam åtgärdsplan för att varaktigt effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna, säger regiondirektör Emma Lennartsson.

Akutsjukhusens prognosticerade underskott är till största delen kopplade till bemanning, förändrade uppdrag och att tidigare riktade statliga statsbidrag nu försvinner. De största strukturella underskotten finns inom akutsjukvården, kvinno- och förlossningsvården, cancervården, kirurgin samt barnsjukvården.

Fler åtgärdsplaner för resultatkraven
Utöver den gemensamma åtgärdsplanen för akutsjukhusen och Stockholms läns sjukvårdsområde ska vissa nämnder och bolag ta fram egna åtgärdsplaner för att visa hur de ska nå resultatkraven för åren 2023 till 2025.

– Regionledningskontoret har granskat årets verksamhetsplaner från alla nämnder och bolag och upptäckt vissa brister som behöver åtgärdas. Berörda nämnder och bolag förstår det utmanande läget som Region Stockholm har och att särskilda åtgärder behöver vidtas för att de ska nå sina resultatkrav under året, säger regiondirektör Emma Lennartsson.

Syftet med att granska nämndernas och bolagens verksamhetsplaner är att säkerställa att de är upprättade i enlighet med regionfullmäktiges beslut om mål, uppdrag och fastställda resultatkrav i budgeten för 2023. De nämnder och bolag som ska ta fram särskilda åtgärdsplaner är fastighets- och servicenämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde, Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus och trafiknämnden. De planerade åtgärderna ska redovisas i samband med tertialrapporterna i april.

Formella politiska beslut
Inom ramen för ärendet Avstämning av Budget 2023 för Region Stockholm, RS 2022-0638, fattas de formella politiska besluten. Ärendet behandlades av regionstyrelsen den 7 mars och kommer upp i regionfullmäktige den 20 mars.

Fler nyheter