Fler patienter kan få nytta av aktuell precisionsmedicin

Fler patienter ska få nytta av den forskning som görs inom så kallad precisionsmedicin. Det är ett begrepp som beskriver flera olika sätt att diagnosticera och behandla patienter, ofta med svåra eller ovanliga sjukdomar.

Vården kan individanpassas eller skräddarsys utifrån en patients unika förutsättningar, tack vare forskningens framsteg. Genom att samla in olika typer av hälsodata från en patient, exempelvis vävnadsprover, bilddiagnostik och blodanalyser, kan vårdens medarbetare göra säkrare medicinska bedömningar. Precisionsmedicin ger patienterna tillgång till säkrare diagnostik och effektivare behandlingar. Patienterna drabbas också av färre vårdskador, och fler patienter överlever. Precisionsmedicin kan även användas till förebyggande insatser som individanpassas.

Sedan flera år samarbetar Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och forsknings-och innovationsavdelningen inom Region Stockholm kring precisionsmedicin. Nu finns en ny gemensam handlingsplan som ska bidra i det arbetet. Handlingsplanen beskriver insatser, prioriterade mål och vilken aktör som är ansvarig. Resultatet följs upp en gång per år.

– Handlingsplanen är en central del av den regionala strategin för life science, och handlar om ett område som kommer att spela en allt större roll för våra möjligheter att behandla patienter på ett bättre och mer individanpassat sätt, säger Anna Martling, professor och överläkare samt dekan KI Nord, Karolinska Institutet.

– Handlingsplanen bidrar till att implementering av precisionsmedicin kan ske på ett ordnat sätt, vilket ökar förutsättningarna att vi når framgång och det gagnar patienterna, säger Anna Wedell, professor och överläkare samt föreståndare vid Precisionsmedicinskt centrum, Karolinska Universitetssjukhuset. 

– Den kunskap som precisionsmedicinen tar fram kring individanpassad medicin kan i framtiden komma större patientgrupper till godo, det är vår förhoppning.  Vi vill gärna introducera nya behandlingar snabbare till våra patienter. Samarbetet är ett led i att snabba på det arbetet, säger Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm.

Bakgrund

Stockholmsregionen ska fortsatt vara en region som attraherar världsledande forskare och företag att utvecklas och växa. Den nationella life science-strategin har som mål att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Region Stockholms strategi utgör en viktig del i att förverkliga detta mål och knyter an till det nationella arbetet.

Därmed bidrar Stockholmsregionen också till hela Sveriges utveckling för att med hjälp av forskning rädda liv nu och i framtiden, bota i idag obotliga sjukdomar och ge grund för fler jobb och tillväxt. En avgörande faktor är att säkerställa fungerande förutsättningar för forskning, innovation och företagsutveckling.

Precisionsmedicinskt centrum Karolinska är en samverkan mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet sedan 2021 med uppdrag att arbeta för att introducera det gränsöverskridande arbetssättet till fler områden än cancer och sällsynta diagnoser, exempelvis neurologiska sjukdomar, immunologi, infektion, reumatologi, njursjukdomar, hjärt-, kärlsjukdomar och flera områden inom barnsjukvården.

Fler nyheter