Bra betyg för Stockholm när det gäller klinisk forsknings samhälls- och patientnytta

Stockholmsregionen får bra betyg när Vetenskapsrådet (VR) utvärderar den kliniska forskningens kvalitet och hur den omvandlas till patient- och samhällsnytta. Utvärderingen har betydelse för bland annat fördelningen av statliga så kallade ALF-medel.

Utvärderingen utgår från ALF-avtalet som reglerar samarbetet mellan staten och vissa regioner när det gäller utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av vården. I utvärderingen, som offentliggörs i dag, har VR bedömt tre områden: den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt förutsättningar för forskningen.

ALF-region Stockholm får bedömningen ”mycket hög kvalitet” när det gäller vetenskaplig produktion samt ”god–hög kvalitet” för de andra två områdena. Det är samma bedömning som den förra utvärderingen, som publicerades 2018.

– Utvärderingen visar att Karolinska Institutet och Region Stockholm håller en hög nivå när det gäller kvalitet och resultat för klinisk forskning och hur den implementeras i vården. Vi är på rätt väg och de satsningar som vi gemensamt har arbetat med ger effekt. Samtidigt visar VR:s utvärdering att det finns utvecklingspotential inom vissa områden, säger Annika Östman Wernerson, rektor vid det medicinska universitetet Karolinska Institutet (KI).

Den gemensamma ledningsgruppen för KI och Region Stockholm kommer nu att gå igenom VR:s utvärdering i detalj och därefter lägga grunden för det gemensamma strategiska arbetet under de kommande åren. Målet är att ytterligare stärka den kliniska forskningen och utvecklingen av vården i regionen.

– Det är viktigt att vi nu tillsammans, KI och Region Stockholm, utifrån VR:s rapport tar fram en plan för att skapa ännu bättre förutsättningar för den kliniska forskningen och för att omsätta ny kunskap till nytta för patienter. Vår ambition är att Stockholmsregionen ska bli en av världens fem ledande Life science-regioner till år 2025, säger regiondirektör Emma Lennartsson, Region Stockholm.

Aktörerna kommer också att följa den översyn av ALF-avtalet som regeringen nyligen aviserat

Fakta: Utvärdering vart fjärde år

Vetenskapsrådet gör vart fjärde år en utvärdering av kvaliteten i den kliniska forskning som bedrivs i de sju ALF-regionerna som omfattas av ALF-avtalet. Avtalet reglerar samarbetet mellan staten och vissa regioner om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av vården. Utvärderingen, som ligger till grund för fördelningen av 20 procent av ALF-medlen, syftar också till att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel i de regioner som utmärker sig nationellt genom sitt kvalitetsarbete. Det långsiktiga målet är att lyfta hela Sveriges kliniska forskning.

Fler nyheter