Region Stockholms preliminära resultat för 2022

Region Stockholm redovisar ett preliminärt resultat på 4 965 miljoner kronor för 2022. Detta ska jämföras med budgeterat resultat på 142 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 5,4 procent av de samlade skatteintäkterna, vilket överstiger de två procent som enligt SKR:s rekommendation motsvarar en god ekonomisk hushållning.

Det positiva resultatet beror till största del på högre skatteintäkter och generella statsbidrag som överstiger budget med 3 072 miljoner kronor. I resultatet ingår ökade kostnader för covid-vård samt hantering av
uppskjuten vård. Resultatet har även påverkats negativt av försämrade biljettintäkter i kollektivtrafiken. Ökade statsbidrag samt lägre kostnader inom andra verksamheter täcker upp dessa poster.

Under året har situationen inom hälso- och sjukvården under perioder varit ansträngd med hög smittspridning av covid-19. Detta har inneburit svårigheter att upprätthålla en fullt fungerande verksamhet inom alla områden. Det är framförallt tillgängligheten till specialistvård som fortsatt påverkats av pandemin. Samtidigt har ett stort arbete lagts ned på att vid varje möjligt tillfälle komma ikapp med den uppskjutna vården.

Inom kollektivtrafiken har det skett en viss återhämtning av antalet resande. Biljettintäkterna är för året 1 753 miljoner kronor under budget. Biljettintäkterna har återhämtat sig snabbare än själva resandet. Ackumulerat för året är biljettintäkterna 92 procent av 2019 års nivå och 83 procent av budget 2022.

Inför 2023 bedöms de ekonomiska förutsättningarna försämras med anledning av kraftigt höjda pensionskostnader som främst beror på den höga inflationen. Dessutom minskar de riktade statsbidragen från staten med 2,4 miljarder jämfört med 2022. Den högsta inflationen sedan 1991 bedöms också generellt leda till högre kostnader.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera