Region Stockholm utreder den egenägda vården

Regionstyrelsen tillsätter en parlamentarisk utredning som ska undersöka hur den egenägda vården ska styras i Region Stockholm. Syftet är att utöka samverkan mellan olika delar av den egenägda vården för att bättre utnyttja resurserna.

- Efter pandemin står det klart att Region Stockholm behöver få till ett ökat samarbete mellan vårdens olika delar. Den här utredningen blir en viktig del i att åstadkomma det. I arbetet ska särskild hänsyn tas till erfarenheterna under pandemin och det arbete som redan har inletts med att öka produktionssamordningen, säger Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm.

Gruppen som ansvarar för utredningen består av representanter från alla politiska partier. Detta för att skapa förutsättningar för en politisk bredd och beslut som kan bli hållbara på sikt.

Utredningen ska innehålla legala aspekter och effekter på hälso- och sjukvårdens kapacitet, kvalitet och kostnadsutveckling, samt på hur omvårdnadsperspektivet kan stärkas. Den ska även ta reda på vilken effekt det skulle få om akutsjukhusen inte längre drivs som bolag utan i stället av en nämnd. Uppdraget kommer att utföras huvudsakligen med interna resurser och med stöd av experter och intressenter inom olika områden.

I slutet av juni 2023 ska den första delen av utredningen redovisas. Den första rapporten ska bland annat beskriva hur den egenägda vården styrs idag samt överväga alternativa modeller inklusive alternativ till dagens beställar-utförarmodell. Den ska också innehålla en översyn av hur styrningen kan kompletteras med en geografisk nivåstrukturering, det vill säga att varje åtgärd inom sjukvården utförs på mest lämpliga nivå och plats. Delrapporten kommer att gå på remiss till berörda nämnder och bolag.

I slutrapporten ska utredningen sedan ge ett konkret förslag till styrning av Region Stockholms egenägda vårdgivare, samt förslag till nödvändiga beslut. Utredningen ska slutredovisas i september 2023.

Den parlamentariska utredningen är ett uppdrag till regionstyrelsen i Region Stockholms budget för 2023.

Läs mer i ärendet till regionstyrelsen

Fler nyheter