Utökat stöd till mottagare av Verksamhetsstöd 2022

Stockholmsregionens kulturliv är fortsatt i en fas av återstart efter pandemin samtidigt som kostnader ökar till följd av det ekonomiska läget. För att stötta länets aktörer har kulturnämnden beslutat om att ge kulturförvaltningen i uppdrag att inom ramen för befintlig budget hitta utrymme för att fördela extra stöd till de aktörer som har Verksamhetsstöd.

Stora delar av länets kulturliv befinner sig fortfarande i en återstartsfas efter pandemin. Publiken har inte alltid hittat tillbaka till tidigare kulturvanor och samtidigt är det ekonomiska läget i samhället med inflation och ökande kostnader en utmaning.

Kulturnämnden i Region Stockholm har därför beslutat att ge kulturförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till utökat stöd för de aktörer som beviljades Verksamhetsstöd för 2022.

- Bidragsgivningen till länets kulturaktörer är ett av kulturnämndens kärnuppdrag. För flera aktörer är det ekonomiska läget fortsatt prekärt med minskad publik och ökade kostnader för till exempel el. Vår förhoppning är att en extra fördelning av ekonomiskt stöd till aktörer med verksamhetsstöd ska kunna underlätta kulturaktörernas ekonomiska situation. Vi arbetar nu intensivt med att se över våra kostnader för att så snart som möjligt kunna meddela aktörer om utökat stöd för 2022,  säger Eva Bergquist, kulturdirektör i Region Stockholm.

Verksamhetsstödet för 2022 uppgick till drygt 66 miljoner kronor och fördelades till 90 verksamheter inom olika konstområden. Kulturförvaltningen arbetar nu med att prognosticera årets resultat för att se vilket ekonomiskt utrymme som finns för att tilldela det tillfälligt utökade verksamhetsstödet.

För att underlätta processen sker ingen öppen utlysning utan samtliga redan beviljade aktörer kommer att fördelas medel i förhållande till tidigare beslutat stöd.

Fler nyheter