Budget 2023: Tuffa ekonomiska förutsättningar i en orolig tid

Region Stockholm går in i 2023 med ett utmanande ekonomiskt läge. Hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken ska utformas utifrån invånarnas behov och resurserna ska användas där de gör mest nytta. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6–7 december.

Den höga inflationen i stora delar av världen dämpar den globala konjunkturen. Omvärlden påverkar även Region Stockholms ekonomiska situation i det försämrade konjunkturläget. Region Stockholm bidrar 2023 med mer pengar än tidigare till andra regioner genom det så kallade skatteutjämningssystemet. Intäkterna från skatter förväntas öka, men på en rekordlåg nivå på 1,8 procent. Detta försvårar långsiktigt finansieringen av Region Stockholms verksamheter.

I budgeten prioriteras därför att pengarna går till de verksamheter som gör störst nytta för invånarna, hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

Skattesatsen är oförändrad på 12,08 kronor per intjänad hundralapp som du tjänar.

Du som reser med kollektivtrafik kommer att betala lika mycket för SL-kortet under 2023 som under 2022.

Inför 2023 påverkar ett antal faktorer att det blir ett underskott jämfört med budget för 2022. Region Stockholm brukar ha en budget i balans men det har inte varit möjligt för 2023 då stora negativa svängningar i de ekonomiska förutsättningarna inte kan hanteras på kort sikt.

Pensionskostnaderna för Region Stockholm ökar med 4,5 miljarder kronor under 2023 på grund av inflationen. Samtidigt ökar avgiften till det kommunala utjämningssystemet med 2,5 miljarder kronor. Det finns även andra faktorer som påverkar. En minskning av riktade statsbidrag med 2,4 miljarder kronor 2023 är ett sådant exempel. De riktade statsbidragen har bidragit till att vårdköer efter pandemin har kunnat kortas.

De högre pensionskostnaderna är tillfälliga och de minskar när inflationen faller tillbaka om ett par år. Nämnder och bolag kompenseras för sina ökade pensionskostnader under 2023 och 2024. Det hanteras vid sidan av de vanliga anslagen. Från 2025 är planen att Region Stockholm ska ha en budget i balans igen.

För att ha en ekonomi i balans även på sikt behöver verksamhetsförändringar genomföras. Ett långsiktigt arbete kommer att krävas för att komma till rätta med konsekvenser efter flera års pandemi. Beroendet av konsulter ska minska liksom administrationen. En ökad samordning och satsningar på arbetsmiljön är också viktiga för verksamheterna. Att ha en god beredskap är nödvändigt för att klara oförutsedda situationer när kostnaderna ökar eller intäkterna minskar.

Totala investeringar under de kommande tio åren beräknas till 127 miljarder kronor. Investeringsplanen har en stor tyngdpunkt i början av tioårsperioden med anledning av nyinvesteringar i utbyggd tunnelbana.

Fler nyheter