Budget 2023: Nollutsläpp 2035 och offensiv regional utveckling

Alla invånare i Stockholms län måste ha möjlighet att ställa bilen och resa kollektivt i hela Stockholmsregionen. Kollektivtrafiken ska byggas ut och bli mer attraktiv. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

År 2030 ska minst 70 procent av alla resor inom länet ske till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Region Stockholm ska aktivt verka för att klimatpåverkande utsläpp från transporter i Stockholmsregionen ska upphöra till år 2035. Takten i klimatomställningen ska öka med utbyggnad av kollektivtrafik och cykelvägar.

Senast 2035 ska Region Stockholm ha netto noll utsläpp. Målet har lagts tidigare för att skärpa kraven på omställning. En koldioxidbudget för Region Stockholms egna verksamheter ska tas fram och ligga till grund för prioriteringar inom klimatområdet.

Energiförsörjning har blivit en allt viktigare planeringsfråga. En långsiktig och stabil energiförsörjning är avgörande för klimatomställningen, för utvecklingen av bebyggelsen, transportutvecklingen och för hela Stockholmsregionens tillväxt och näringsliv.

En trygg energiförsörjning är även kritisk för att Region Stockholm ska kunna bedriva egna verksamheter, som hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Region Stockholm ska bli en kraftsamlande aktör för att öka den förnybara energiproduktionen, för elektrifiering, effektivisering och lagring av energi i länet.

Region Stockholm kommer att växla upp det regionala utvecklingsarbetet och stärka den gröna omställningen. Tillsammans med kommunerna kommer Region Stockholm att arbeta med frågor som rör bostadsbrist, kompetensbrist och brister i elförsörjningen. Även infrastruktur för transporter, tillgänglighet och trygghet är viktiga för den regionala utvecklingen. Målet är mer innovation och nytänkande, fler jobb och ökat företagande som ökar välståndet för invånarna i Stockholms län.

Samverkan inom flera områden är en förutsättning för Region Stockholms ansvar för den regionala utvecklingen. Inte minst inom bostadsförsörjningsfrågor. Region Stockholm ska därför arbeta mer strategiskt med bostadsfrågorna tillsammans med andra regionala aktörer, såväl privata, som idéburna och offentliga och ta en tydligare samordnande roll för Stockholmsregionens bostadsförsörjning.

Tillgången till kompetens är avgörande för Stockholmsregionens konkurrenskraft men idag råder en kompetensbrist. Region Stockholm ska verka för att öka antalet platser på yrkeshögskoleutbildningar i länet.

Stockholmsregionen har förutsättningar att vara den mest dynamiska, attraktiva och hållbara platsen att bo och leva. Här ska tillväxt och innovation komma alla invånare till del. Region Stockholm ska tillsätta ett tillväxt- och näringslivsråd som samlar näringslivets aktörer. Det finns även tillväxtmedel som kan nyttjas i högre utsträckning och Region Stockholm ska göra insatser för att säkerställa den möjligheten.

Fler nyheter