Nytt avtal för patientsäker uppföljning av läkemedelsförskrivning

Den 1 januari 2023 kommer ett nytt avtal om arbetsplatskod för privata vårdgivare utan vårdavtal med Region Stockholm att börja gälla. Det nya avtalet ger regionen bättre förutsättningar att vidta åtgärder när förskrivning av läkemedel misstänks brista i patientsäkerhet eller vara olaglig.

- Region Stockholm har ett ansvar för att vården i Stockholm sker på ett patientsäkert sätt. Med det nya avtalet för arbetsplatskod har vi större möjlighet att se till att även vårdgivare utan vårdavtal med regionen skriver ut läkemedel i enlighet med lagstiftning och de riktlinjer som finns i regionen. Det blir också tydligare för vårdgivarna vad som gäller, säger Magnus Thyberg, avdelningschef kunskapsutveckling Region Stockholm. 
  
Om det finns en misstanke om olämplig läkemedelsförskrivning hos vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm, kan regionen följa upp och vidta åtgärder genom de villkor som finns i vårdavtalet. I dagsläget finns inte samma möjlighet till uppföljning för vårdgivare med enbart arbetsplatskod. 
   
I det nya avtalet för arbetsplatskod förtydligas vad som förväntas av vårdgivare för att få ha en arbetsplatskod. Bland annat ska vårdgivaren lämna ut underlag för att regionen ska kunna följa upp vårdgivarens läkemedelsförskrivning. Det blir också tydligare vad som kan leda till att en arbetsplatskod stängs och under vilka förutsättningar regionen kan kräva ekonomisk ersättning. Det nya avtalet för arbetsplatskod innebär därmed att regionen kan följa upp läkemedelsförskrivningen på liknande sätt som för vårdgivare med vårdavtal.

Ta del av beslutet för avtal om arbetsplatskod för vårdgivare som inte har vårdavtal med Region Stockholm och för privat förskrivning 

Avtal om arbetsplatskod för vårdgivare som inte har vårdavtal med Region Stockholm och för privat förskrivning

Fler nyheter